Rejestracja w PUP

Rejestracja w PUP jest czynnością dobrowolną i następuje w dniu osobistego zgłoszenia się do właściwego powiatowego urzędu pracy, przedłożenia kompletu wymaganych dokumentów w oryginale (lub uwierzytelnionych kopii), po poświadczeniu własnoręcznym podpisem przekazanych danych, złożeniu w obecności pracownika powiatowego urzędu pracy oświadczenia o prawdziwości przekazanych danych oraz po zapoznaniu się z warunkami zachowania statusu.

 

 

Status bezrobotnego można posiadać tylko w jednym PUP.

Status poszukującego pracy można posiadać w więcej niż jednym PUP.

 

 

W CELU DOKONANIA REJESTRACJI W PUP 

NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

 

* Dowód osobisty

W przypadku braku dowodu osobistego osoba bezrobotna składa oświadczenie z jakiego powodu nie może okazać się dowodem.
W przypadku, gdy nowy dowód jest w trakcie wyrabiania należy przedłożyć kopię wniosku o wydanie nowego dowodu.
W przypadku kradzieży lub zagubienia należy przedłożyć zaświadczenie właściwego organu o zgłoszeniu tego faktu.
Ponadto w sytuacji braku dowodu wymagane jest poświadczenie miejsca zameldowania (lub decyzja o wymeldowaniu) i dodatkowy dokument ze zdjęciem.

 * Oryginały dyplomów, świadectwa ukończenia szkół, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia a także inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje i uprawnienia zawodowe (np. prawo jazdy, książeczkę spawacza itp.).

* Oryginały wszystkich świadectw pracy (świadectwo powinno być wypełnione zgodnie z wymogami określonymi w Kodeksie Pracy) lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia.

 

W przypadkach niżej wymienionych należy przedłożyć dodatkowo:

 

* po ustaniu zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy – zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia brutto stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w rozbiciu na poszczególne miesiące,

* po zakończeniu pracy nakładczej - zaświadczenie o wysokości brutto osiąganego dochodu w rozbiciu na poszczególne miesiące,

* po zakończeniu pracy na podstawie umów: agencyjnej, zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług – zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia brutto stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w rozbiciu na poszczególne miesiące,

* po pozbawieniu wolności – świadectwo zwolnienia; w razie wykonywania pracy w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności – dodatkowo zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,

* po zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej - decyzję o wykreśleniu z ewidencji działalności oraz zaświadczenie ZUS o okresach opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, ze wskazaniem, czy podstawę wymiaru tych składek stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, a także nr REGON.

* po zawieszeniu działalności gospodarczej (jeśli okres zawieszenia jeszcze nie upłynął) – zaświadczenie o okresie na jaki działalność została zawieszona oraz zaświadczenie ZUS o okresach opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, ze wskazaniem, czy podstawę wymiaru tych składek stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę,

* po dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (jeśli nie upłynął jeszcze okres do, określonego we wniosku o wpis do ewidencji, dnia podjęcia działalności) – decyzję o dokonaniu wpisu,

po utracie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty szkoleniowej - zaświadczenie ZUS potwierdzające okres przebywania na rencie,

po zakończeniu pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej albo zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności – zaświadczenie ZUS o okresie jego pobierania i wysokości podstawy ich wymiaru,

po odbyciu zasadniczej, okresowej lub zastępczej służby wojskowej - książeczkę potwierdzającą w/w okresy,

* po zakończeniu pobierania zasiłku stałego lub świadczenia pielęgnacyjnego – decyzję o utracie prawa do tychże świadczeń, bądź zaświadczenie o okresie otrzymywania tego świadczenia,

po ustaniu zatrudnienia lub zakończeniu wykonywania innej pracy zarobkowej za granicą u pracodawcy zagranicznego w innym państwie Unii Europejskiej, EOG lub w Szwajcarii – dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia lub wykonywania pracy,

po ustaniu zatrudnienia lub zakończeniu wykonywania innej pracy zarobkowej za granicą u pracodawcy zagranicznego w państwie nie należącym do Unii Europejskiej i EOG lub w państwie, z którym Unia Europejska nie zawarła umowy o swobodzie przepływu osób - zaświadczenie o wysokości opłaconych składek na Fundusz Pracy,

numer rachunku bankowego – w przypadku ubiegania się o przekazywanie świadczeń na konto.

 

Osoby posiadające przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania określonych prac powinny okazać dokument potwierdzający ten fakt,

Osoby niepełnosprawne powinny dodatkowo przedłożyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Osoby pobierające rentę inwalidzką powinny przedłożyć decyzję o jej przyznaniu.

Osoby pobierające rentę rodzinną winny przedłożyć decyzję o jej przyznaniu i wysokości lub aktualny odcinek potwierdzający jej wysokość.

Osoby będące właścicielami bądź posiadaczami samoistnymi lub zależnymi nieruchomości rolnej lub podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik, powinny przedłożyć zaświadczenie właściwego Urzędu Gminy o wielkości tego gospodarstwa oraz decyzję lub zaświadczenie KRUS o podleganiu bądź niepodleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników.

 

Osoby ubiegające się o rejestrację po raz kolejny przedkładają tylko nowe lub zmienione dokumenty oraz dowód osobisty. Jeżeli nie nastąpiła zmiana danych przekazanych w trakcie ostatniej rejestracji należy przedłożyć dowód osobisty wraz z oświadczeniem, że przekazane uprzednio dane nie uległy zmianie.

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 września 2013 11:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 3600
02 października 2013 11:28 Administrator - Zmiana treści zakładki.
19 września 2013 11:33 Administrator - Dodanie nowej zakładki.