Status bezrobotnego

STATUS BEZROBOTNEGO

MOŻE UZYSKAĆ OSOBA, KTÓRA:

 

* zgłosi się do rejestracji w PUP właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego,

 * ukończyła 18 lat oraz kobieta, która nie ukończyła 60 lat i mężczyzna, który nie ukończył 65 lat,

* nie jest zatrudniona, tzn. nie pozostaje w stosunku pracy, stosunku służbowym oraz nie zawarła umowy o pracę nakładczą,

* nie wykonuje innej pracy zarobkowej, tzn. nie zawarła umowy cywilnoprawnej, w tym: umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo nie wykonuje pracy lub nie świadczy usług w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych,

* jest zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej; osoba niepełnosprawna powinna być zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy,

* nie uczy się w szkole w systemie dziennym,

* nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę albo po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności nie pobierająca nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego,

* nie jest właścicielem lub posiadaczem (samoistnym lub zależnym) nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe,

* nie uzyskuje przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że dochód ten nie przekracza wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 ha przeliczeniowych lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie,

* nie złożyła wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej albo po złożeniu wniosku o wpis,

- zgłosiła do ewidencji działalności gospodarczej wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej i okres zawieszenia jeszcze nie upłynął, albo

- nie upłynął jeszcze okres do, określonego we wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, dnia podjęcia działalności gospodarczej,

* nie jest tymczasowo aresztowana lub nie odbywa kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem kary pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego,

* nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych,

* nie pobiera zasiłku stałego,

* nie pobiera świadczenia pielęgnacyjnego,

* nie pobiera świadczenia szkoleniowego po ustaniu zatrudnienia,

* nie podlega na podstawie odrębnych przepisów obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników.

 Status osoby bezrobotnej można posiadać tylko w jednym PUP.

 DO OBOWIĄZKÓW BEZROBOTNEGO NALEŻY:

* zgłaszanie się w wyznaczonych terminach w celu przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy, innej formy pomocy proponowanej przez urząd lub w innym celu wynikającym z ustawy i określonym przez urząd pracy, w tym w celu potwierdzenia swojej gotowości do podjęcia pracy,

* powiadomienie w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie niestawiennictwa w wyznaczonym terminie (uzasadniona przyczyna to taka, która nie jest zależna od bezrobotnego),

* przyjmowanie propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy,

* uczestnictwo w szkoleniu, stażu, przygotowaniu zawodowym dorosłych lub innej formie pomocy określonej w ustawie, przystąpienie do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub sprawdzającego,

* poddanie się badaniom lekarskim lub psychologicznym mającym na celu ustalenie zdolności do pracy,

* powiadomienie o niezdolności do pracy w terminie 2 dni od wydania zaświadczenia lekarskiego, dostarczanie zaświadczenia o niezdolności do pracy w terminie 7 dni od dnia jego wydania (zaświadczenie to powinno być wystawione na druku określonym w odrębnych przepisach, tj. na druku ZUS ZLA),

* powiadomienie o udziale w szkoleniu finansowanym z publicznych środków wspólnotowych i krajowych, organizowanym przez inny podmiot niż urząd, w terminie 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia,

* zawiadomienie o zamiarze pobytu za granicą lub pozostawania w innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia pracy (okres ten łącznie nie może przekroczyć 10 dni w jednym roku kalendarzowym),

* składanie lub przesyłanie urzędowi pisemnego oświadczenia o przychodach pod rygorem odpowiedzialności karnej oraz innych dokumentów niezbędnych do ustalenia uprawnień do świadczeń przewidzianych w ustawie w terminie 7 dni od uzyskania przychodów,

* zwrot kwoty brutto nienależnie pobranego świadczenia (zasiłku, stypendium, dodatku) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji zobowiązującej do zwrotu,

* zwrot kwoty dofinansowania studiów podyplomowych, jeżeli ich przerwane nastąpiło z winy bezrobotnego,

* zwrot kosztów szkolenia przerwanego z winy bezrobotnego, z wyjątkiem sytuacji, gdy przyczyną nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej,

* zwrot kosztów przygotowania zawodowego dorosłych przerwanego z winy bezrobotnego, z wyjątkiem przypadku, gdy powodem przerwania programu przygotowania zawodowego dorosłych lub nieprzystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego, sprawdzającego było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej,

* zawiadomienie w ciągu 7 dni o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub o złożeniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku,

* zawiadomienie w ciągu 7 dni każdej zmianie danych zawartych w karcie rejestracyjnej, w tym także o zmianie miejsca zameldowania lub pobytu i zgłoszenie się do powiatowego urzędu pracy właściwego dla nowego miejsca zamieszkania w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania.

UTRATA STATUSU BEZROBOTNEGO

następuje w sytuacjach gdy bezrobotny:


 * podejmie zatrudnienie, inną pracę zarobkową, rozpocznie prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej,

 * nabędzie prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, świadczenia przedemerytalnego, rehabilitacyjnego lub pielęgnacyjnego, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, przedemerytalnego lub stałego,

 * przestanie spełniać inne przesłanki, od których uzależnione jest uzyskanie statusu,

 * otrzyma z PFRON lub Funduszu Pracy pożyczkę bądź jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,

* rozpocznie realizację indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisze kontrakt socjalny, w wyniku skierowania przez PUP,

* odmówi bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy lub poddania się badaniom lekarskim bądź psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy,

* z własnej winy przerwie staż, szkolenie, wykonywanie prac społecznie użytecznych lub inną formę pomocy,

* po skierowaniu nie podejmie szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie,

* z własnej winy przerwie program przygotowania zawodowego dorosłych i nie przystąpi do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub sprawdzającego,

* pozostaje niezdolny do pracy wskutek choroby lub przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego przez nieprzerwany okres 90 dni (za okres nieprzerwany uważa się również okresy niezdolności do pracy wskutek choroby oraz przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego w sytuacji, gdy każda kolejna przerwa między okresami niezdolności do pracy wynosi mniej niż 30 dni kalendarzowych),

* nie przedstawi zaświadczenia o niezdolności do pracy wskutek choroby lub sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny (druk ZUS ZLA),

* nie stawi się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomi w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa (uzasadniona przyczyna to taka, na którą bezrobotny nie miał wpływu, gdyż była od niego niezależna),

* nie stawi się w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla nowego miejsca zamieszkania w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania,

* przebywa za granicą lub pozostaje w sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia dłużej niż 10 dni łącznie w jednym roku kalendarzowym,

* złoży wniosek o pozbawienie statusu bezrobotnego.
Pozbawienie statusu osoby bezrobotnej następuje:

* od następnego dnia po otrzymaniu środków na podjęcie działalności gospodarczej lub na wniesienie wkładu,

* od następnego dnia po rozpoczęciu realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego,

* od następnego dnia po dniu skierowania na szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż, prace społecznie użyteczne lub do innej formy pomocy w przypadku niepodjęcia tejże formy,

* od dnia nieuzasadnionej odmowy przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy albo innej formy pomocy bądź poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym,

* z pierwszym dniem niezdolności do pracy wskutek choroby lub opieki nad chorym członkiem rodziny w przypadku nieprzedstawienia zaświadczenia o niezdolności do pracy na druku ZUS ZLA,

* z upływem ostatniego dnia 90-dniowego okresu niezdolności do pracy z powodu choroby, przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego lub opieki nad członkiem rodziny,

* od dnia niestawiennictwa,

na okres:

· 120 dni w przypadku pierwszej odmowy, pierwszego przerwania lub pierwszego niepodjęcia formy pomocy oraz pierwszego niestawiennictwa,

· 180 dni w przypadku drugiej odmowy, drugiego przerwania lub drugiego niepodjęcia formy pomocy oraz drugiego niestawiennictwa,

· 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy, trzeciego i każdego kolejnego przerwania lub trzeciego i każdego kolejnego niepodjęcia formy pomocy oraz trzeciego i każdego kolejnego niestawiennictwa,

· 6 miesięcy w przypadku przerwania programu przygotowania zawodowego dorosłych lub nieprzystąpienia do egzaminu.

Kobieta w ciąży oraz w okresie 30 dni po dniu porodu z powodu związanej z ciążą i porodem niezdolności do pracy trwającej przez nieprzerwany okres 90 dni, nie zostanie pozbawiona statusu osoby bezrobotnej, z wyłączeniem przypadku, gdy sama złoży wniosek o pozbawienie statusu bezrobotnej.

 

Osoba bezrobotna, która uzyska wpis do Krajowego Rejestru Sądowego jako założyciel spółdzielni socjalnej po dniu zarejestrowania w PUP, w związku z uwzględnieniem przez starostę jego wniosku o przyznanie środków na założenie spółdzielni socjalnej, nie zostanie pozbawiona statusu bezrobotnego do dnia następnego po dniu otrzymania tych środków.

 

Bezrobotny, który w okresie nie dłuższym niż 10 dni przebywa za granicą lub pozostaje w innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia, nie zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego, jeżeli o zamierzonym pobycie lub pozostawaniu w sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia zawiadomił PUP. Całkowity okres zgłoszonego pobytu za granicą oraz braku gotowości do pracy z innego powodu nie może przekroczyć łącznie 10 dni w okresie jednego roku kalendarzowego.

 

Ponowne uzyskanie statusu osoby bezrobotnej będzie możliwe po upływie wskazanego okresu, w wyniku powtórnej rejestracji, przy spełnieniu wymaganych warunków.

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 września 2013 11:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1945
02 października 2013 11:29 Administrator - Zmiana treści zakładki.
19 września 2013 11:33 Administrator - Dodanie nowej zakładki.