Stypendium naukowe

S T Y P E N D I U M      N A U K O W E

 

Art. 55 ustawy z dnia 20 kwietna 2004 r.

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

(tekst jedn. Dz. U. z 2008 r., Nr 69, poz. 415, ze zm.)

  

* Bezrobotnemu bez kwalifikacji zawodowych, który w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy podjął dalszą naukę w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych będącej szkołą publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, albo w szkole wyższej, gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych, starosta na wniosek bezrobotnego, może przyznać stypendium w wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnych (tj. 794,20 zł brutto miesięcznie), wypłacane przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia nauki.

 

* Starosta może podjąć decyzję o kontynuacji wypłacania stypendium do ukończenia nauki zgodnie z programem nauczania.

 

* Stypendium przysługuje pod warunkiem nieprzekroczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej (tj. 351 zł na osobę w rodzinie, 477 zł dla osoby samotnie gospodarującej). Do dochodu nie wlicza się kwoty stypendium, o którym mowa.

 

* Podstawą wypłaty stypendium jest zaświadczenie wystawione przez szkołę, potwierdzające podjęcie lub kontynuowanie nauki albo oświadczenie składane przez bezrobotnego stwierdzające podjęcie lub kontynuowanie nauki, a także oświadczenie o aktualnej sytuacji dochodowej rodziny.

 

Oświadczenia, o których mowa wyżej, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

 

Wypłaty stypendium są dokonywane z dołu za poprzedni miesiąc kalendarzowy po przedstawieniu w/w dokumentów, które należy składać w sekretariacie Urzędu najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca.

 

* Stypendium nie przysługuje w przypadku przerwania nauki.

 

Przepis art. 73 ust. 5 powołanej wyżej ustawy stosuje się odpowiednio.

 

Zgodnie z treścią powołanego wyżej przepisu art. 73 ust. 5 bezrobotny, który utracił status bezrobotnego na okres krótszy niż 365 dni z powodu podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, pozarolniczej działalności lub uzyskiwania przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie i zarejestrował się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny w okresie 14 dni od ustania zatrudnienia, zaprzestania wykonywania innej pracy zarobkowej, prowadzenia pozarolniczej działalności, pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia, zaprzestaniu wykonywania innej pracy zarobkowej, prowadzenia pozarolniczej działalności lub osiągania przychodu przekraczającego połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie, posiada prawo do zasiłku na czas skrócony o okres pobierania zasiłku przed utratą statusu bezrobotnego oraz o okresy, o których mowa w ust. 4, tj. o okres zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych przypadających na okres, w którym przysługiwałby zasiłek, a także o okresy nieprzysługiwania zasiłku, o których mowa w art. 75 ust. 1-3, tj. o okresy karencji spowodowanej nieuzasadnioną odmową przyjęcia propozycji formy pomocy, rozwiązaniem stosunku pracy za wypowiedzeniem, na mocy porozumienia stron i z własnej winy bez wypowiedzenia oraz o okresy zgłoszonego braku gotowości do podjęcia pracy.

 

* Osobie, której starosta przyznał stypendium na okres 12 miesięcy, przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku (tj. 158,90 zł brutto miesięcznie) od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

 

* W przypadku przerwania nauki, zmiany sytuacji dochodowej rodziny po jej ustaleniu przez ośrodek pomocy społecznej lub wystąpienia przyczyny powodującej utratę statusu osoby bezrobotnej należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie PUP.

 

Wniosek o stypendium, zaświadczenie ze szkoły/uczelni oraz oświadczenia należy składać w sekretariacie Urzędu (tj. w pokoju nr 23 na piętrze).

 

 

Powyższa forma wsparcia ma charakter fakultatywny, a środki Funduszu Pracy przeznaczone na realizację tego celu są limitowane. Stypendium może być zatem przyznane bezrobotnemu spełniającemu przesłanki wynikające z obowiązującego prawa pod warunkiem, że pozwoli na to limit środków zarezerwowanych na ten cel.

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 września 2013 11:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1780
02 października 2013 11:30 Administrator - Zmiana treści zakładki.
19 września 2013 11:33 Administrator - Dodanie nowej zakładki.