Dodatek aktywizacyjny

D O D A T E K     A K T Y W I Z A C Y J N Y

 

Art. 48 ustawy z dnia 20 kwietna 2004 r.

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

(Dz. U. z 2008 r., Nr 69, poz. 415, ze zm.)

 

 

Rozporządzenie ministra Gospodarki i pracy

z dnia 6 października 2004 r.

w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego

(Dz. U. Nr 219, poz. 2222, ze zm.)

 

 

§ 4 rozporządzenia:

 

Starosta przyznaje dodatek aktywizacyjny po udokumentowaniu podjęcia zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej oraz wysokości osiąganego wynagrodzenia. od dnia złożenia wniosku do:

 

1) ostatniego dnia przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych, przypadającego w okresie zatrudnienia, w przypadku o którym mowa w art. 48 ust. 1 pkt. 1 ustawy

 

(bezrobotnemu posiadającemu prawo do zasiłku przysługuje dodatek aktywizacyjny, jeżeli w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy podjął zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę; w wysokości stanowiącej różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie większej jednak niż 50% zasiłku, przez okres, w jakim przysługiwałby zasiłek),

  

2) ostatniego dnia połowy okresu przysługiwania zasiłku dla bezrobotnychprzypadającego w okresie zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej, w przypadku, o którym mowa w art. 48 ust. 1 pkt. 2 ustawy

 

(bezrobotnemu posiadającemu prawo do zasiłku przysługuje dodatek aktywizacyjny, jeżeli z własnej inicjatywy podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową; w wysokości do 50% zasiłku przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby zasiłek).

 

 

* Dodatek przysługuje za pracę wykonywaną u pracodawcy na terenie Polski u wszystkich pracodawców lub u pracodawcy polskiego, który oddelegował pracownika za granicę.

 

* W przypadku kolejnej umowy o pracę bezpośrednio następującej po poprzedniej umowie, dodatek przysługuje nadal, aż do wyczerpania okresu jego przysługiwania.

 

* Jeśli między poszczególnymi umowami jest przerwa obejmująca dzień powszedni i dana osoba nie zarejestruje się w PUP w czasie tej przerwy, dodatek nie przysługuje.

Gdy przerwa wypadła w dni świąteczne i bezrobotny nie miał możliwości zarejestrowania się w PUP dodatek przysługuje, jednakże pod warunkiem, że wniosek złożony był podczas trwania pierwszej umowy.

 

* W przypadku ustania zatrudnienia przed upływem maksymalnego okresu przysługiwania dodatku, dodatek przysługuje do ostatniego dnia zatrudnienia.

 

* Wypłaty dodatków są dokonywane z dołu za poprzedni miesiąc kalendarzowy.

 

* Przez cały okres przysługiwania dodatku do 10 dnia każdego miesiąca należy dostarczać zaświadczenie potwierdzające trwanie zatrudnienia.

 

* O wszystkich okolicznościach powodujących utratę prawa do dodatku aktywizacyjnego należy niezwłocznie informować Urząd.

 

* W przypadku pobrania nienależnego świadczenia zostanie wydana decyzja zobowiązująca do zwrotu.

 

Wniosek o dodatek oraz zaświadczenie potwierdzające trwanie zatrudnienia należy składać w sekretariacie Urzędu (tj. w pokoju nr 23 na piętrze).

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 września 2013 11:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2842
02 października 2013 11:30 (Administrator) - Zmiana treści zakładki.
19 września 2013 11:33 (Administrator) - Dodanie nowej zakładki.