Status poszukującego pracy

STATUS POSZUKUJĄCEGO PRACY

MOŻE UZYSKAĆ OSOBA, KTÓRA:

 

 

* zgłosi się do rejestracji w PUP ukończyła 18 lat,

* nie spełnia warunków niezbędnych do nabycia statusu osoby bezrobotnej,

* poszukuje zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub chce skorzystać z innej formy pomocy określonej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 Status osoby poszukującej pracy można posiadać w więcej niż jednym PUP.

 

Rejestracja następuje w dniu przedłożenia kompletu wymaganych dokumentów, po wypełnieniu karty rejestracyjnej oraz po poświadczeniu własnoręcznym podpisem w obecności pracownika urzędu pracy prawidłowości danych i oświadczeń zamieszczonych w karcie rejestracyjnej.

PUP nie dokona rejestracji, jeśli rejestrujący się nie przedłoży wymaganych dokumentów lub odmówi złożenia podpisu na karcie rejestracyjnej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach starosta może wyrazić zgodę na rejestrację osoby nieposiadającej kompletu dokumentów.

Bezrobotny i poszukujący pracy są zobowiązani do niezwłocznego informowania PUP o wszelkich zmianach danych zamieszczonych w karcie rejestracyjnej.

 DO OBOWIĄZKÓW POSZUKUJĄCEGO PRACY NALEŻY:

* zgłaszanie się w urzędzie pracy co najmniej raz na 90 dni w celu potwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie,

* niezwłoczne zawiadamianie o wszelkich zmianach danych zawartych w karcie rejestracyjnej i złożonych oświadczeniach,

* stawianie się w wyznaczonym terminie, ustalonym pomiędzy poszukującym pracy a urzędem,

* powiadomienie w ciągu 7 dni o uzasadnionej przyczynie niestawienia się w umówionym terminie,

* podejmowanie szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych lub indywidualnego planu działania.

 

 

 

 

UTRATA STATUSU POSZUKUJĄCEGO PRACY

 następuje w sytuacjach gdy poszukujący pracy:

 

* nie utrzymywał kontaktu z PUP co najmniej raz na 90 dni w celu potwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie;

 

* nie stawi się w PUP w wyznaczonym terminie, który został ustalony z Urzędem, i nie powiadomi w terminie 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa;

* nie podjął przygotowania zawodowego dorosłych albo nie podjął lub przerwał indywidualny plan działania, szkolenie, studia podyplomowe albo uczestnictwo w programie specjalnym lub nie przystąpił do egzaminu, umożliwiającego uzyskanie świadectwa, dyplomu, zaświadczenia, określonego uprawnienia zawodowego lub tytułu zawodowego, którego koszty finansowane były ze środków Funduszu Pracy.

* złoży wniosek o rezygnację z pomocy określonej w ustawie świadczonej przez PUP.

 

Pozbawienie statusu osoby poszukującej pracy następuje na okres 120 dni odpowiednio:

* po upływie 90 dni od dnia ostatniego kontaktu z PUP;

* od dnia niestawiennictwa;

* od następnego dnia po dniu złożenia wniosku o rezygnację z pomocy lub po dniu, w którym poszukujący pracy nie podjął przygotowania zawodowego dorosłych albo nie podjął lub przerwał indywidualny plan działania, szkolenie, studia podyplomowe albo uczestnictwo w programie specjalnym lub nie przystąpił do egzaminu, którego koszty finansowane były ze środków Funduszu Pracy.


Ponowne uzyskanie statusu osoby poszukującej pracy będzie możliwe po upływie wskazanego okresu, w wyniku powtórnej rejestracji, przy spełnieniu wymaganych warunków.

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 września 2013 11:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1991
02 października 2013 11:31 (Administrator) - Zmiana treści zakładki.
19 września 2013 11:33 (Administrator) - Dodanie nowej zakładki.