Kompetencje wydziałów

Centrum Aktywizacji Zawodowej
 
 • pozyskiwanie ofert pracy
 • udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w uzyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zatrudnienia,
 • informowanie bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy oraz w państwach Unii Europejskiej, z uwzględnieniem występujących zawodów deficytowych i nadwyżkowych,
 • inicjowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami,
 • współdziałanie z innymi powiatowymi urzędami pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania,
 • informowanie bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach,
 • realizowanie usługi EURES,
 • informowanie bezrobotnych podejmujących pracę za granicą u pracodawcy zagranicznego o ich prawach i obowiązkach,
 • udzielanie bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia zgodnie z prawem swobodnego przepływu pracowników w Unii Europejskiej,
 • przeciwdziałanie i zwalczanie pojawiających się przeszkód w mobilności w dziedzinie zatrudnienia,
 • informowanie pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz związków zawodowych i organizacji pracodawców o usługach EURES,
 • udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia,
 • udzielanie porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia, w tym badaniu zainteresowań i uzdolnień zawodowych,
 • inspirowanie, organizowanie i prowadzenie grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy,
 • udzielanie informacji i doradztwa pracodawcom w zakresie doboru kandydatów do pracy na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych,
 • kierowanie na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia,
 • tworzenie banku danych dotyczących informacji zawodowej,
 • udostępnienie informacji i elektronicznych baz danych służących uzyskaniu umiejętności poszukiwania pracy
 • inicjowanie, organizowanie i finansowanie z FP szkolenia bezrobotnych, poszukującego pracy będącego w okresie wypowiedzenia stosunku pracy, osób pobierających rentę szkoleniową i żołnierzy rezerwy,
 • udzielanie na wniosek bezrobotnego lub żołnierza rezerwy pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia,
 • pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy,
 • organizowanie i finansowanie zajęć dla bezrobotnych, poszukujących pracy, rolników zwalnianych z pracy oraz żołnierzy rezerwy.
 • finansowanie kosztów przejazdu do pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy lub do miejsca pracy, odbywania przygotowania zawodowego w miejscu pracy, szkolenia lub odbywania zajęć w zakresie poradnictwa zawodowego poza miejscem stałego zamieszkania w związku ze skierowaniem przez pup,
 • finansowanie kosztów zakwaterowania w miejscu pracy osobie, która podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub szkolenie poza miejscem stałego zamieszkania, w przypadku skierowania przez pup,
 • organizowanie  przygotowania zawodowego w miejscu pracy dla bezrobotnych,
 • organizowanie prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie użytecznych,
 • organizowanie staży,
 • udzielanie bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 • refundowanie pracodawcom kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy,
 • refundowanie kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego,
 • finansowanie dodatków aktywizacyjnych,
 • kontrola zgodności udzielonej pomocy publicznej dla przedsiębiorców z warunkami jej dopuszczalności w ramach stosowanych instrumentów rynku pracy,
 • refundowanie kosztów opieki nad dzieckiem i osobom zależną,
 • przygotowanie, realizacja i rozliczanie programów aktywizacji lokalnego rynku pracy, zgodnych ze strategią powiatu, mających na celu pozyskanie środków finansowych z EFS i innych funduszy.

 

Dział Ewidencji i Świadczeń

 • informowanie i rejestrowanie bezrobotnych oraz poszukujących pracy,
 • ustalanie statusu bezrobotnych, sporządzanie oraz wydawanie decyzji administracyjnych,
 • prowadzenie kart rejestracyjnych, zakładanie akt osobowych, wprowadzanie danych osobowych bezrobotnego oraz poszukującego do bazy komputerowej oraz ich aktualizacja,
 • zgłaszanie do ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego,
 • bieżąca obsługa bezrobotnych, poszukujących pracy oraz osób uprawnionych do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego do dnia przejęcia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 • generowanie list wypłat świadczeń oraz ich rozliczanie i przekazywanie do Działu Finansowo – Księgowego,
 • przygotowywanie i wydawanie dokumentów interesantom Urzędu.

Dział Finansowo – Księgowy:

 • sporządzanie planu finansowego budżetu PUP,
 • analiza dochodów i wydatków oraz kontrola dyscypliny budżetowej,
 • rozliczanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych budżetu,
 • sprawozdawczość memoriałowo - kasowa budżetu,
 • obsługa kasowa budżetu, FP i EFS,
 • współpraca w opracowywaniu planu finansowego FP i EFS wg zadań realizowanych zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • sporządzanie planu finansowego FP i EFS w rozbiciu na paragrafy klasyfikacji budżetowej,
 • ewidencjonowanie i rozliczanie operacji gospodarczych FP i EFS,
 • sprawozdawczość memoriałowo - kasowa FP i EFS,
 • analiza dochodów i wydatków FP i EFS oraz kontrola dyscypliny budżetowej,
 • współpraca z Działem Rynku Pracy w zakresie analizy wykonania planu i realizacji zadań FP i EFS,
 • windykacja należności budżetu, FP i EFS.

Dział Organizacyjno – Administracyjny:

 • interpretacja przepisów prawnych na potrzeby PUP,
 • prowadzenie zastępstwa procesowego przed sądami,
 • rozpatrywanie odwołań od decyzji administracyjnych,
 • wydawanie opinii prawnych oraz udzielanie pomocy prawnej w zakresie stosowania obowiązujących przepisów prawa,
 • opiniowanie spraw związanych z prowadzonymi procedurami zamówień publicznych w trybie ustawy o zamówieniach publicznych,
 • opiniowanie spraw z zakresu prawa pracy pracowników Urzędu.
 • prowadzenie spraw kadrowych i osobowych pracowników Urzędu,
 • prowadzenie szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników Urzędu,
 • ochrona danych osobowych pracowników Urzędu,
 • obsługa merytoryczna Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • zapewnienie sprawnej organizacji pracy i funkcjonowania Urzędu,
 • opracowywanie projektów aktów prawnych Dyrektora ustalających organizacje i funkcjonowanie Urzędu,
 • obsługa Powiatowej Rady Zatrudnienia,
 • prowadzenie obsługi kancelaryjnej Urzędu,
 • prowadzenie spraw bhp, p.poż i oc,
 • obsługa merytoryczna budżetu PUP,
 • prowadzenie procedur zamówień publicznych na roboty, dostawy i usługi dla Urzędu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,
 • administrowanie systemem informatycznym w Urzędzie,
 • tworzenie bazy danych statystycznych i przygotowywanie raportów statystycznych,
 • współdziałanie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w sprawach ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego pracowników PUP i osób bezrobotnych,
 • planowanie i realizacja kontroli wewnętrznej,
 • współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej w PUP,
 • prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
 • zabezpieczenie pracowników PUP w środki techniczno – biurowe,
 • administrowanie majątkiem Urzędu,
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji i remontów siedziby Urzędu,
 • obsługa i utrzymanie budynku Urzędu,
 • obsługa transportu,
 • prowadzenie Archiwum Zakładowego Urzędu.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 września 2013 12:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 3567
19 września 2013 12:37 (Administrator) - Zmiana treści zakładki.
19 września 2013 12:36 (Administrator) - Dodanie nowej zakładki.