Aktualności

Przygotowanie zawodowe - nowela przepisów wykonawczych

Z dniem 24.08.2013r. Wchodzą w życie zmiany do rozporządzenia MPiPS z dn. 07.04.2009r. w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych (Dz.U. Nr 61, poz. 502) wynikające z rozporządzenia zmieniającego, wydanego przez ministra pracy dnia 09.07.2013r. (Dz.U poz. 910). Nowelizacja ma na celu dostosowanie przepisów wykonawczych do zmian w systemie kształcenia zawodowego.

 

            Pracodawca zainteresowany utworzeniem miejsc przygotowania zawodowego dorosłych składa do właściwego PUP wniosek w sprawie gotowości ich utworzenia, zawierający m.in. listę proponowanych instytucji, w których może być przeprowadzony egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, egzamin czeladniczy lub egzamin sprawdzający. Ponadto, do wniosku pracodawca powinien dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia o pomocy de minimis oraz informacje dotyczące pomocy publicznej.

 

            Nowe obowiązki informacyjne starosty względem okręgowej komisji egzaminacyjnej (o.k.e.) wynikają z ust. 6 w § 6 rozp. Podstawowego. Starosta, przed zawarciem umowy z pracodawcą określającej sposób realizacji przygotowania zawodowego dorosłych, ustala z wybraną instytucją, w której ma być przeprowadzony egzamin, możliwość przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu czeladniczego lub egzaminu sprawdzającego (nowy ust. 2a w § 9 rozp. Podstawowego).

 

            Nowe obowiązki nałożono także na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych, mianowicie będzie on zobligowany złożyć w instytucji wskazanej do przeprowadzenia egzaminu – na 2 miesiące przed zakończeniem programu przygotowania zawodowego – wniosek o dopuszczenie do egzaminu przewidzianego w programie, a w przypadku egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do wniosku składanego w o.k.e. dołączyć deklarację dotyczącą przystąpienia do tego egzaminu, zawierającą informacje wskazane w nowym pkt 3a dodanym w § 16 rozp. podstawowego. Uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych będzie również zobowiązany do przekazania do o.k.e., po zakończeniu przygotowania zawodowego dorosłych, zaświadczenia o ukończeniu tego przygotowania – jeżeli zamierza przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. W drodze nowelizacji uchylono § 23 oraz § 29 rozp. Podstawowego.

 

            W ramach zmian określono ponadto nowe wzory następujących dokumentów:

  • zaświadczenia o ukończeniu przygotowania zawodowego dorosłych (zał. nr 1 do rozp. zmieniającego),
  • zaświadczenia potwierdzającego nabyte umiejętności (zał. nr 2 do rozp. zmieniającego).

 

            Zgodnie z § 2 rozp. nowelizującego – do spraw związanych z organizacją przygotowania zawodowego dorosłych, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zmian, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2013-08-29
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 września 2013 11:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 850
19 września 2013 11:58 Administrator - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)