Przetargi

Zapytanie cenowe na świadczenie uslug pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Powiatowy Urząd Pracy z siedzibą przy ul. Przemysłowej 1, 87-700 Aleksandrów Kujawski zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym  o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

 

I.                    NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Przemysłowa 1, 87-700 Aleksandrów Kujawski

Tel., fax: 54 282 4696

e-mail: toal@praca.gov.pl

II.                  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529).
 2. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 1 oraz w projekcie umowy  (załącznik nr 3) do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty.
 3. Ilości wskazane w załączniku nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty są wielkościami orientacyjnymi, przyjętymi dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę, nie przysługuje roszczenie o realizację usługi w wielkościach podanych w tabeli (załącznik nr 1).
 4. Nazwa i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

64110000-0 – usługi pocztowe.

III.                TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Od 1 stycznia 2016 r. do 31.12.2017 r., lub do wyczerpania kwoty, stanowiącej maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia.

IV.                WYMAGANE DOKUMENTY W PRZEDMIOTOWYM POSTEPOWANIU

 1. Formularz oferty – załącznik nr 2.
 2. Zaświadczenie potwierdzające, iż Wykonawca został wpisany do rejestru operatorów pocztowych.
 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Dokument  należy złożyć w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
 4. Wykaz osób, które będą zatrudnione do realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie umowy o pracę, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w placówkach pocztowych na terenie Powiatu Aleksandrowskiego – załącznik nr 4.
 5. Wykaz placówek pocztowych na terenie Powiatu Aleksandrowskiego, w których będzie istniała możliwość odbioru przesyłek awizowanych – załącznik nr 5.

 V.                  SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Treść oferty musi odpowiadać treści zaproszenia do złożenia oferty.
 3. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.
 4. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
 5. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Upoważnienie do podpisywania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
 6. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (kopia pełnomocnictwa powinna być poświadczona notarialnie).
 7. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
 8. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 9. Wykonawca może zaproponować jedną cenę i nie może jej zmienić.
 10. Cena oferty powinna być podana w PLN liczbowo i słownie i obejmować całkowite koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 11. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na adres:

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Przemysłowa 1, 87-700 Aleksandrów Kujawski

Oferta na „świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym”

VI.                MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę zawierającą wymagane dokumenty należy złożyć  do dnia 17 listopada 2015 r. do godziny 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Powiatowy Urząd pracy w Aleksandrowie Kujawskim , ul. Przemysłowa 1, 87-700 Aleksandrów Kujawski (sekretariat, pokój nr 23 – I piętro) lub na adres Zamawiającego. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

Otwarcie ofert w dniu 17 listopada 2015 r. o godzinie 10:15

VII.              OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

 1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w zaproszeniu do złożenia oferty, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty  i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.
 2. Cena brutto oferty za realizację całego zamówienia zostanie wyliczona przez Wykonawcę na podstawie wypełnionego formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty. Cena brutto oferty określa maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia.

VIII.            KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT

 1. Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty, jedynie spośród ofert uznanych za ważne, które nie zostaną odrzucone i spełniają wymogi formalne.
 2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

1)      cena  - 80%,

2)      liczba osób, które będą zatrudnione do realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie umowy o pracę w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w placówkach pocztowych na terenie Powiatu Aleksandrowskiego (Z) – 10%. Ze względu na pewność obrotu przesyłek przez Wykonawcę wyposażonego w odpowiedni zasób personalny osób zdolnych do wykonywania usługi oraz bezpieczeństwo danych osobowych,

3)      liczba placówek pocztowych na terenie Powiatu Aleksandrowskiego, w których będzie istniała możliwość odbioru  przesyłek awizowanych (L) – 10%. Ze względu na pewność obrotu przesyłek przez Wykonawcę wyposażonego w odpowiedni potencjał techniczny.

3. Sposób oceny ofert:

1)      Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku.

2)      Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następujących zasad:

a)      oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną liczbę punktów – 80, a punkty dla pozostałych ofert zostaną obliczone wg wzoru:

 

C =    cena najniższa spośród nieodrzuconych ofert x 80 (waga kryterium)

                                                       cena badanej oferty

b)      oferta z najwyższą liczbą pracowników otrzyma maksymalną liczbę punktów – 10, a punkty dla pozostałych ofert zostaną obliczone wg wzoru:

 

Z =               liczba osób  badanej  oferty x 10 (waga kryterium)

                               najwyższa  liczba osób spośród wszystkich ofert

c)       Oferta z najwyższą liczbą placówek otrzyma maksymalną liczbę punktów – 10, a punkty dla pozostałych ofert zostaną obliczone wg wzoru:

 

L =                      liczba placówek pocztowych oferty badanej x 10 (waga kryterium)

                               największa liczba placówek pocztowych spośród nieodrzuconych ofert

3)      Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która po zsumowaniu liczby punktów uzyskanych we wskazanych wyżej kryteriach uzyska najwyższą liczbę punktów.

IX.                OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pan Antoni Rakusiewicz – tel. Faks  54 282 46 96; e-mail toal@praca.gov.pl

X.                  ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY

 1. Zakazuje się istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
 2. Wszelkie postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy oraz wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawarte są w projekcie  umowy w załączniku nr 3 do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty.
 3. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i podpisania przez obie strony.

 

Załączniki:

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1.
 2. Formularz oferty – załącznik nr 2.
 3. Projekt umowy – załącznik nr 3.
 4. Wykaz osób – załącznik nr 4.
 5. Wykaz placówek pocztowych – załącznik nr 5.

 


Treść zapytań oraz wyjaśnienia do zaproszenia do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.

 

 Pytanie

W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania cenowego Wykonawca wnosi, aby w przypadku wyłonienia Wykonawcy do realizacji usług w tym postępowaniu, zmienić zapis w projekcie umowy (Zał. Nr 3) poprzez wykreślenie ostatniego zdania w ustępie 2 § 8 umowy.

 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w § 8 ust. 2.

 

Jednocześnie informuję, iż termin składania ofert nie ulega zmianie.


 

DO.I. 2032-1.5.2015Treść zapytań oraz wyjaśnienia do zaproszenia do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.

Pytanie Nr 1:
Zamawiający wskazał w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, że będzie nadawał przesyłki w trybach wskazanych w art. 57 § 5 pkt. 2 KPA, art. 12 § 6 pkt 2 ordynacji podatkowej lub Ew. innych analogicznych przepisów, np. art. 165 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego. Należy wskazać, że czynność operatora alternatywnego obejmująca nadanie przesyłki u operatora wyznaczonego w imieniu i na rzecz Zamawiającego nie jest usługą pocztową, a usługą pośrednictwa w nadawaniu przesyłek (przesyłka nie jest nadawana w sieci pocztowej operatora alternatywnego, vide: KIO 2601/14, KIO 2160/14, KIO 1362/13, Sąd Okręgowy w Gliwicach sygn. akt X Ga 287/13) Wykonawca jest jedynie pośrednikiem i będzie fizycznie dostarczał przesyłki terminowe do placówki operatora wyznaczonego (rozwiązanie to jest jedynym obecnie dostępnym na rynku usług pocztowych rozwiązaniem zapewniającym udział innych operatorów pocztowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w których zamawiający wymaga, aby nadawane były przesyłki terminowe). Wykonawca ma świadomość, iż nie każdy Zamawiający prowadzi odrębną ewidencję przesyłek wymagających pośrednictwa operatora wyznaczonego, w związku z czym nie jest w stanie oszacować ilości takich przesyłek nadawanych latach ubiegłych, jak również nie jest w stanie w sposób pewny podać wolumenu nadań we wspomnianych trybach mających nastąpić w okresie realizacji umowy. Jako, że formularz cenowy stanowi jedynie szacunek, a nie deklarację co do rzeczywistych nadań Zamawiającego, Wykonawca prosi o wyjaśnienie:
o czy Zamawiający dopuszcza złożenia oferty przez innych wykonawców niż Poczta Polska S.A.?
o jeśli tak, Wykonawca wnosi o modyfikację arkusza cenowego poprzez wyodrębnienie przesyłek, które należy nadać w placówce operatora wyznaczonego, w przykładowy sposób zaproponowany poniżej.  Umożliwi to Wykonawcom innym niż operator wyznaczony wycenić usługę nadawania  w trybach zastrzeżonych dla operatora wyznaczonego.

      

Lp.

Nazwa towaru

Jednostka miary

Ilość

Cena jednostkowa netto w PLN

Cena jednostkowa brutto w PLN

Cena brutto (iloczyn DxF)

A

B

C

D

E

F

G

1

Listy Polecone EK Gab A nadanie na Operatora Wyznaczonego

 

 

 

 

 

2

Listy Polecone EK Gab B nadanie na Operatora Wyznaczonego

 

 

 

 

 Brak wyodrębnienia takiej pozycji w praktyce przesądza o konieczności obciążenia zamawiającego kosztami wykonania usługi "niepocztowej" na podstawie cennika załączonego przez operatora do faktury/umowy.

Pytanie Nr 2:
W SIWZ w § 8 ust. 2 projektu umowy wskazuje, że terminem płatności należności z tytułu faktury VAT wynosi 21 dni licząc od daty wystawienia faktury.
Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie w treści zapytania terminu płatności faktury VAT na 14 dni od daty dostarczenia faktury VAT. Ułatwi to Wykonawcy dokonywanie rozliczeń, pozostawiając Zamawiającemu odpowiedni czas na dokonanie płatności.
Odpowiedź do Ad 1 i Ad 2:
Zamawiający w zaproszeniu z dnia 9 listopada 2015 r., do złożenia ofert cenowych nie zamieszczał na swojej stronie internetowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamieszczone zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.). Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt 8 w/w ustawy.   

Pytanie Nr 3:
Zamawiający wskazuje w arkuszu cenowym, że w skład przedmiotu zamówienia wchodzą przesyłki zagraniczne. Wykonawca zwraca się o wskazanie w formularzu stref, do których będą wysyłane w/w rodzaju przesyłki.
Odpowiedź:
Strefa - EUROPA

Pytanie Nr 4:
Zamawiający wskazuje w arkuszu cenowym w poz. 57: potwierdzenie odbioru krajowe, a w pozycji 58: potwierdzenie doręczenia.
W związku z powyższym Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy usługa potwierdzenia doręczenia jest tożsama z usługą odbioru krajowego. Jeśli tak, Wykonawca wnosi o ujednolicenie obydwu pozycji do jednej: usługa potwierdzenia odbioru krajowego. Jeśli nie, Wykonawca wnosi o doprecyzowanie czym różni się usługa potwierdzenie doręczenia od usługi potwierdzenia odbioru krajowego?
Odpowiedź:
Punkty 57 i 58 skorygowano w jeden punkt nr 57 - potwierdzenie odbioru  szt. 20 050. Pozostałe punkty określone w ofercie otrzymują kolejną numerację.

Jednocześnie informuję, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 listopada 2015 08:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Arkadiusz Kotrych
Ilość wyświetleń: 803
13 listopada 2015 15:18 Arkadiusz Kotrych - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 listopada 2015 12:35 Arkadiusz Kotrych - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 listopada 2015 08:32 Arkadiusz Kotrych - Dodanie załącznika [zal_4_i_5.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)