Przetargi

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych: Część I - szkolenie Florystyka i bukieciarstwo, Część II - szkolenie Doradca finansowy, Część III - szkolenie Barman - kelner, Część IV - szkolenie Pracownik kancelaryjno - biurowy.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

 

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy , ul. Przemysłowa 1, 87-700 Aleksandrów Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2824696, faks 054 2824696.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych: Część I - szkolenie Florystyka i bukieciarstwo, Część II - szkolenie Doradca finansowy, Część III - szkolenie Barman - kelner, Część IV - szkolenie Pracownik kancelaryjno - biurowy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Część I - szkolenie Florystyka i bukieciarstwo 1) Szkolenie musi odbywać się w miejscowości Aleksandrów Kujawski. 2) Szkolenia musi zakończyć się egzaminem wewnętrznym i wydaniem odpowiedniego zaświadczenia o ukończeniu kursu. Szkolenie powinno zostać przeprowadzone zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014r., poz.622) oraz spełniać wymogi, jeżeli takie istnieją, wynikające z odrębnych przepisów. W przypadku bezrobotnych skierowanych w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, uczestnicy otrzymują dodatkowo certyfikat stanowiący załącznik do umowy. 4) Szkoleniem objętych będzie 9 osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim, skierowanych na szkolenie w jednej grupie, w ramach środków projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie aleksandrowskim (I), Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Rozpoczęcie szkolenia przewidziane jest niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie organizacji szkolenia. 5) Minimalna ilość godzin przypadająca na każdego uczestnika szkolenia - 160 godzin zegarowych kursu ( gdzie godzina zegarowa kursu liczy 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne liczące 45 min. oraz przerwę, liczącą średnio 15 minut; długość przerw może być ustalana w sposób elastyczny). Czas realizacji jest to faktyczny czas przebywania uczestnika szkolenia na zajęciach w godzinach zegarowych tj. od godziny rozpoczęcia do godziny ich zakończenia, łącznie z czasem przeznaczonym na przerwy. Szkolenie musi być przeprowadzone w formie wykładów teoretycznych i ćwiczeń praktycznych, przy czym zajęcia praktyczne winny być przeprowadzone w wymiarze co najmniej 80 godzin. W ramach szkolenia musi zostać zrealizowany moduł z zakresu obsługi kas fiskalnych w wymiarze co najmniej 16 godzin. 6) Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków za cały okres kursu z wyłączeniem osób, które pobierają stypendium ( zgodnie z art. 41 ust 7 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Fakt ten Zamawiający potwierdzi na liście kandydatów przekazanej organizatorowi szkolenia. 7) W ramach szkolenia Wykonawca zobowiązany jest do: - zapewnienia ośrodka szkoleniowego, - wyposażenia sali do zajęć
w materiały, produkty i urządzenia niezbędne do prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego, - zapewnienia materiałów szkoleniowych, w postaci podręcznika lub skryptu ( zgodnie z prawem autorskim), notatnika, długopisu dla każdego uczestnika szkolenia, - przedstawienia Zleceniodawcy szczegółowego harmonogramu zajęć, - sprawowania nadzoru nad frekwencją uczestników szkolenia, - prowadzenia dziennika zajęć, - zakończenia szkolenia poprzez przeprowadzenie egzaminu końcowego i wydanie dokumentu o ukończeniu szkolenia, - przedłożenia Zleceniodawcy po zakończeniu szkolenia faktury i protokołu z egzaminu oraz rozliczenia godzin zrealizowanych na szkoleniu uwzględniającego dni, godziny oraz tematykę zrealizowanych zajęć, - umożliwienia pracownikom PUP kontroli dokumentów w zakresie dotyczącym wykonywania zapisów niniejszej specyfikacji, - zapewnienia uczestnikom szkolenia bezpłatnego zaplecza socjalnego ( kawa, herbata, zimne napoje), - umieszczenia w miejscu szkolenia w widocznym miejscu logo Europejskiego Funduszu Społecznego. 8) W ramach szkolenia Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stanowiska wyposażonego w kasę fiskalną z pełnym profesjonalnym oprogramowaniem, niezbędnym do przeprowadzenia szkolenia, dla każdego uczestnika szkolenia, na czas zajęć praktycznych. 9) Zajęcia musza odbywać się od poniedziałku do piątku, pomiędzy godziną 8:00 a 15:00, minimum 25 godzin zegarowych tygodniowo. Każda z osób w grupie winna zrealizować program o tej samej tematyce i takiej samej liczbie godzin szkolenia, 10) Opisane szkolenie jest szkoleniem zamkniętym, tzn. na szkolenie zostaną skierowane osoby tylko przez Zamawiającego t.j. Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim. 11) W trakcie odbywania zajęć powinny być zapewnione właściwe, zgodne z obowiązującymi przepisami warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. 12) Warunki lokalowe oraz sprzętowe zapewnione przez wykonawcę powinny umożliwić uczestnikom kursu korzystanie w dostateczny sposób z przekazywanej wiedzy teoretycznej i praktycznej. 13) Ogólny koszt szkolenia sporządzony przez Wykonawcę powinien uwzględniać m.in. koszt egzaminów, wynajem sali, materiały dydaktyczne, wynajem sprzętu, wynagrodzenie wykładowców oraz inne składowe. 14) Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu florystyki. 15) Wykonawca winien zabezpieczyć wyposażenia sali, a także materiały do zajęć praktycznych w ilości niezbędnej do prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego (m. in. kwiaty cięte i zieleń cięta, rośliny sztuczne, gąbki do kwiatów żywych, gąbki do roślin suchych, druty, wstążki, sizal i rafia, świece, kora kokosowa, naczynia do kompozycji, taśmy maskujące, klej silikonowy, wianki słomiane, lakiery, pozostałe elementy dekoracyjne), a także narzędzia ( noże florystyczne, sekatory, nożyczki, wazony, wiadra do kwiatów, miski do moczenia gąbki). Część II - szkolenie Doradca finansowy 1) Szkolenie winno odbywać się w miejscowości Aleksandrów Kujawski.
2) Szkolenia musi zakończyć się egzaminem wewnętrznym i wydaniem odpowiedniego zaświadczenia
o ukończeniu kursu. Szkolenie powinno zostać przeprowadzone zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014r., poz.622) oraz spełniać wymogi, jeżeli takie istnieją, wynikające z odrębnych przepisów. W przypadku bezrobotnych skierowanych w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, uczestnicy otrzymują dodatkowo certyfikat stanowiący załącznik do umowy.
3) Szkoleniem objętych będzie 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim, skierowanych na szkolenie w jednej grupie, w ramach środków projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie aleksandrowskim (I), Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Rozpoczęcie szkolenia przewidziane jest niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie organizacji szkolenia. 4)Wymagana tematyka szkolenia: podstawowe uregulowania prawne, rachunki bankowe i produkty kartowe, produkty lokacyjne i inwestycyjne, produkty kredytowe dla osób fizycznych, dokumentacja kredytowa, analiza zdolności kredytowej, zabezpieczenia spłaty kredytów, analiza finansowa przedsiębiorstw, produkty kredytowe dla podmiotów gospodarczych, dokumentacja kredytowa, analiza zdolności kredytowej, zabezpieczenia spłaty kredytów, inne niż kredytowe formy finansowania działalności: leasing, faktoring, rola doradcy klienta we współczesnej bankowości detalicznej, sprzedaż produktów bankowych: transakcyjnych, kredytowych, depozytowych, inwestycyjnych, ubezpieczeniowych, inne.
5) Minimalna ilość godzin przypadająca na każdego uczestnika szkolenia - 150 godzin zegarowych kursu
 ( gdzie godzina zegarowa kursu liczy 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne liczące 45 min. oraz przerwę, liczącą średnio 15 minut; długość przerw może być ustalana w sposób elastyczny). Czas realizacji jest to faktyczny czas przebywania uczestnika szkolenia na zajęciach w godzinach zegarowych tj. od godziny rozpoczęcia do godziny ich zakończenia, łącznie z czasem przeznaczonym na przerwy. Szkolenie musi być przeprowadzone w formie wykładów teoretycznych i ćwiczeń praktycznych. W ramach szkolenia Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia samodzielnego stanowiska komputerowego z pełnym profesjonalnym oprogramowaniem, niezbędnym do przeprowadzenia szkolenia, dla każdego uczestnika szkolenia, na czas zajęć praktycznych. 6) Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków za cały okres kursu z wyłączeniem osób, które pobierają stypendium ( zgodnie z art. 41 ust 7 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Fakt ten Zamawiający potwierdzi na liście kandydatów przekazanej organizatorowi szkolenia. 7) W ramach szkolenia Wykonawca zobowiązany jest do: - zapewnienia ośrodka szkoleniowego, - zapewnienia materiałów szkoleniowych, w postaci notatnika, długopisu dla każdego uczestnika szkolenia, - przedstawienia Zleceniodawcy szczegółowego harmonogramu zajęć, - sprawowania nadzoru nad frekwencją uczestników szkolenia, - prowadzenia dziennika zajęć, - zakończenia szkolenia poprzez przeprowadzenie egzaminu końcowego i wydanie dokumentu o ukończeniu szkolenia, - przedłożenia Zleceniodawcy po zakończeniu szkolenia faktury i protokołu z egzaminu oraz rozliczenia godzin zrealizowanych na szkoleniu uwzględniającego dni, godziny oraz tematykę zrealizowanych zajęć, - umożliwienia pracownikom PUP kontroli dokumentów w zakresie dotyczącym wykonywania zapisów niniejszej specyfikacji, - zapewnienia uczestnikom szkolenia bezpłatnego zaplecza socjalnego ( kawa, herbata, zimne napoje), - umieszczenia
w miejscu szkolenia w widocznym miejscu logo Europejskiego Funduszu Społecznego. 8) Zajęcia musza odbywać się od poniedziałku do piątku, pomiędzy godziną 8:00 a 15:00, minimum 25 godzin zegarowych tygodniowo. Każda z osób w grupie winna zrealizować program o tej samej tematyce i takiej samej liczbie godzin szkolenia, 9) Opisane szkolenie jest szkoleniem zamkniętym, tzn. na szkolenie zostaną skierowane osoby tylko przez Zamawiającego t.j. Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim. 10) W trakcie odbywania zajęć powinny być zapewnione właściwe, zgodne z obowiązującymi przepisami warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. 11) Warunki lokalowe oraz sprzętowe zapewnione przez wykonawcę powinny umożliwić uczestnikom kursu korzystanie w dostateczny sposób z przekazywanej wiedzy teoretycznej i praktycznej. 12) Ogólny koszt szkolenia sporządzony przez Wykonawcę powinien uwzględniać m.in. koszt egzaminów, wynajem sali, materiały dydaktyczne, wynajem sprzętu, wynagrodzenie wykładowców oraz inne składowe. 13) Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności niezbędne do obsługi finansowej klientów z wykorzystaniem programów komputerowych. Część III - szkolenie Barman - kelner 1) Część teoretyczna szkolenia musi odbywać się
w miejscowości Aleksandrów Kujawski, zaś część praktyczna szkolenia musi zostać przeprowadzona na terenie wchodzącym w zakres właściwości miejscowej Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim z zastrzeżeniem, iż w przypadku przeprowadzenia szkolenia praktycznego poza miastem Aleksandrów Kujawski, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić transport uczestnikom szkolenia z Aleksandrowa Kujawskiego do miejsca odbywania zajęć i z powrotem. Koszt dowozu musi zostać wliczony w cenę szkolenia od osoby i wykazany w odrębnej pozycji w preliminarzu kosztów (zał. nr 8 do SIWZ). 3) Szkolenia musi zakończyć się egzaminem wewnętrznym i wydaniem odpowiedniego zaświadczenia o ukończeniu kursu. Szkolenie powinno zostać przeprowadzone zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014r., poz. 622) oraz spełniać wymogi, jeżeli takie istnieją, wynikające z odrębnych przepisów. W przypadku bezrobotnych skierowanych w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, uczestnicy otrzymują dodatkowo certyfikat stanowiący załącznik do umowy.
3) Szkoleniem objętych będzie 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim, skierowanych na szkolenie w jednej grupie, w ramach środków projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie aleksandrowskim (I), Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Rozpoczęcie szkolenia przewidziane jest niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie organizacji szkolenia.
4) Minimalna ilość godzin przypadająca na każdego uczestnika szkolenia - 150 godzin zegarowych kursu ( gdzie godzina zegarowa kursu liczy 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne liczące 45 min. oraz przerwę, liczącą średnio 15 minut; długość przerw może być ustalana w sposób elastyczny). Czas realizacji jest to faktyczny czas przebywania uczestnika szkolenia na zajęciach w godzinach zegarowych tj. od godziny rozpoczęcia do godziny ich zakończenia, łącznie z czasem przeznaczonym na przerwy. Szkolenie musi być przeprowadzone w formie wykładów teoretycznych i ćwiczeń praktycznych. Część praktyczna szkolenia musi zostać przeprowadzona w wymiarze 80h zegarowych, w funkcjonującym obiekcie gastronomicznym. W ramach szkolenia musi zostać zrealizowany co najmniej moduł z zakresu obsługi kas fiskalnych w wymiarze co najmniej 8 godzin. 5) Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków za cały okres kursu z wyłączeniem osób, które pobierają stypendium ( zgodnie z art. 41 ust 7 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Fakt ten Zamawiający potwierdzi na liście kandydatów przekazanej organizatorowi szkolenia. 6) W ramach szkolenia Wykonawca zobowiązany jest do: - zapewnienia ośrodka szkoleniowego, - zapewnienia materiałów szkoleniowych, w postaci notatnika, długopisu dla każdego uczestnika szkolenia, - przedstawienia Zleceniodawcy szczegółowego harmonogramu zajęć, - sprawowania nadzoru nad frekwencją uczestników szkolenia, - prowadzenia dziennika zajęć, - zakończenia szkolenia poprzez przeprowadzenie egzaminu końcowego i wydanie dokumentu o ukończeniu szkolenia, - przedłożenia Zleceniodawcy po zakończeniu szkolenia faktury i protokołu z egzaminu oraz rozliczenia godzin zrealizowanych na szkoleniu uwzględniającego dni, godziny oraz tematykę zrealizowanych zajęć, - umożliwienia pracownikom PUP kontroli dokumentów w zakresie dotyczącym wykonywania zapisów niniejszej specyfikacji, - zapewnienia uczestnikom szkolenia bezpłatnego zaplecza socjalnego ( kawa, herbata, zimne napoje), - umieszczenia w miejscu szkolenia w widocznym miejscu logo Europejskiego Funduszu Społecznego. 7) Zajęcia musza odbywać się od poniedziałku do piątku, pomiędzy godziną 8:00 a 15:00, minimum 25 godzin zegarowych tygodniowo. Każda z osób w grupie winna zrealizować program o tej samej tematyce i takiej samej liczbie godzin szkolenia, 8) Opisane szkolenie jest szkoleniem zamkniętym, tzn. na szkolenie zostaną skierowane osoby tylko przez Zamawiającego t.j. Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim. 9) W trakcie odbywania zajęć powinny być zapewnione właściwe, zgodne z obowiązującymi przepisami warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. 10) Warunki lokalowe oraz sprzętowe zapewnione przez wykonawcę powinny umożliwić uczestnikom kursu korzystanie w dostateczny sposób z przekazywanej wiedzy teoretycznej i praktycznej. W ramach szkolenia Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia samodzielnego stanowiska wyposażonego w kasę fiskalną, z pełnym profesjonalnym oprogramowaniem, niezbędnym do przeprowadzenia szkolenia, dla każdego uczestnika szkolenia, na czas realizacji modułu
z zakresu obsługi kas fiskalnych. 11) Ogólny koszt szkolenia sporządzony przez Wykonawcę powinien uwzględniać m.in. koszt egzaminów, wynajem sali, materiały dydaktyczne, wynajem sprzętu, wynagrodzenie wykładowców oraz inne składowe. 12) Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy na stanowisku barman - kelner, poznanie zagadnień związanych z technologią i materiałoznawstwem, przygotowaniem sali konsumpcyjnej, profesjonalną obsługą konsumenta, organizacją stanowiska pracy barmana i kelnera, przepisami bhp i minimum sanitarnym. Część IV - szkolenie Pracownik kancelaryjno - biurowy 1) Szkolenie winno odbywać się w miejscowości Aleksandrów Kujawski. 2) Minimalna ilość godzin przypadająca na każdego uczestnika szkolenia - 160 godzin zegarowych kursu ( gdzie godzina zegarowa kursu liczy 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne liczące 45 min. oraz przerwę, liczącą średnio 15 minut; długość przerw może być ustalana w sposób elastyczny). Czas realizacji jest to faktyczny czas przebywania uczestnika szkolenia na zajęciach w godzinach zegarowych tj. od godziny rozpoczęcia do godziny ich zakończenia, łącznie z czasem przeznaczonym na przerwy. Zajęcia musza odbywać się od poniedziałku do piątku ( bez dni ustawowo wolnych od pracy), pomiędzy godziną 8:00 a 15:00, minimum 25 godzin zegarowych tygodniowo. Szkolenie winno być przeprowadzone w formie wykładów teoretycznych i ćwiczeń praktycznych.
3) Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków za cały okres kursu z wyłączeniem osób, które pobierają stypendium ( zgodnie z art. 41 ust 7 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Fakt ten Zamawiający potwierdzi na liście kandydatów przekazanej organizatorowi szkolenia. 4) Warunki lokalowe oraz sprzętowe zapewnione przez wykonawcę powinny umożliwić uczestnikom kursu korzystanie w dostateczny sposób z przekazywanej wiedzy teoretycznej i praktycznej. W ramach szkolenia Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia samodzielnego stanowiska komputerowego z pełnym profesjonalnym oprogramowaniem, niezbędnym do przeprowadzenia szkolenia, dla każdego uczestnika szkolenia, na czas zajęć praktycznych. 5) Szkolenie winno zakończyć się egzaminem wewnętrznym i wydaniem odpowiedniego zaświadczenia o ukończeniu kursu. Program szkolenia oraz rodzaj zaświadczenia wydanego po ukończonym szkoleniu powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014r., poz.622) oraz spełniać wymogi, jeżeli takie istnieją, wynikające z odrębnych przepisów. W przypadku szkolenia finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, uczestnicy otrzymują dodatkowo certyfikat stanowiący załącznik do umowy. 6) Szkoleniem objętych będzie 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim, skierowanych na szkolenie w jednej grupie, w ramach środków projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie aleksandrowskim (I), Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Rozpoczęcie szkolenia przewidziane jest niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie organizacji szkolenia. 7) W ramach szkolenia Wykonawca zobowiązany jest do: - zapewnienia ośrodka szkoleniowego, - zapewnienia materiałów szkoleniowych, w postaci podręcznika lub skryptu ( zgodnie z prawem autorskim), notatnika, długopisu dla każdego uczestnika szkolenia, - wyposażenia sali do zajęć teoretycznych w materiały i urządzenia niezbędne do prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego, - przedstawienia Zleceniodawcy szczegółowego harmonogramu zajęć, - sprawowania nadzoru nad frekwencją uczestników szkolenia, - prowadzenia dziennika zajęć, - zakończenia szkolenia poprzez przeprowadzenie egzaminu końcowego i wydanie dokumentu o ukończeniu szkolenia, - przedłożenia Zleceniodawcy po zakończeniu szkolenia faktury i protokołu z egzaminu oraz rozliczenia godzin zrealizowanych na szkoleniu uwzględniającego dni, godziny oraz tematykę zrealizowanych zajęć, - umożliwienia pracownikom PUP kontroli dokumentów w zakresie dotyczącym wykonywania zapisów niniejszej specyfikacji, - zapewnienia uczestnikom szkolenia bezpłatnego zaplecza socjalnego ( kawa, herbata, zimne napoje), - umieszczenia w miejscu szkolenia w widocznym miejscu logo Europejskiego Funduszu Społecznego, 8) Zajęcia musza odbywać się od poniedziałku do piątku, pomiędzy godziną 8:00 a 15:00, minimum 25 godzin zegarowych tygodniowo. Każda z osób w grupie winna zrealizować program o tej samej tematyce i takiej samej liczbie godzin szkolenia, 9) Opisane szkolenie jest szkoleniem zamkniętym, tzn. na szkolenie zostaną skierowane osoby tylko przez Zamawiającego t.j. Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim. 10) W trakcie odbywania zajęć powinny być zapewnione właściwe, zgodne z obowiązującymi przepisami warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 11) Ogólny koszt szkolenia sporządzony przez Wykonawcę powinien uwzględniać m.in. koszt egzaminów, wynajem sali, materiały dydaktyczne, wynajem sprzętu, wynagrodzenie wykładowców oraz inne składowe. 12) Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy w sekretariacie, biurze. Zakres szkolenia musi zawierać zagadnienia związane
z: teoretycznym i praktycznym przygotowaniem do obsługi urządzeń biurowych, podwyższeniem poziomu umiejętności użytkowania komputera u bezrobotnych poprzez zapoznanie z podstawowymi technikami informatycznymi, prowadzeniem podstawowej administracji firmy, zasadami redagowania pism, obiegiem dokumentacji, reprezentowanie firmy w kontaktach telefonicznych, etyką w zawodzie, rolą recepcji w skutecznym funkcjonowaniu firmy, komunikacją w relacjach biznesowych, obsługa gości i klientów, efektywnym zarzadzanie czasem, elementami kadr i płac, podstawami księgowości itp. Zamawiający dopuszcza możliwość dodatkowego poszerzenia tematyki szkolenia o nowe bloki tematyczne w ramach zaplanowanego wymiaru godzinowego.

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 13.07.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek niniejszy spełniają Wykonawcy którzy: są wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonych przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej (rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.10.2004r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych)

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek niniejszy spełniają Wykonawcy, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, zrealizowali przynajmniej dwa szkolenia, obejmujące przedmiot zamówienia o które się ubiegają w niniejszym postępowaniu i które prowadzone były dla grupy min. 5 osobowej (szkolącej się w tym samym miejscu i w tym samym czasie - chyba, że ze względu na specyfikę szkolenia, zostało ono przeprowadzone
w podgrupach). Dla potwierdzenia wymienionego warunku Zamawiający żąda przedłożenia przez Wykonawcę oświadczenia, zgodnie z załącznik nr 9 do SIWZ. Zamawiający, na potwierdzenie należytego wykonania zamówienia, żąda załączenia dowodów potwierdzających, że Wykonawca należycie zrealizował co najmniej 2 usługi szkoleniowe o wskazanej tematyce, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert dla każdego kursu o jaki Wykonawca się ubiega.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Dla potwierdzenia wymienionego warunku Zamawiający żąda przedłożenia przez Wykonawcę oświadczenia - załącznik nr 1 do SIWZ.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek niniejszy spełniają Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia poprzez wykazanie, że: kadra prowadząca zajęcia teoretyczna musi posiadać doświadczenie w prowadzeniu co najmniej 1 szkolenia o podobnym zakresie tematycznym w stosunku do przedmiotowego szkolenia. Kadra zaangażowana w prowadzenie zajęć praktycznych musi legitymować się wykształceniem min. średnim i co najmniej 2 letnim doświadczeniem zawodowym tożsamym lub podobnym pod względem zawartości merytorycznej do przedmiotu zamówienia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
  o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 70
 • 2 - Posiadanie przez Wykonawcę certyfikatu jakości usług ( np. akredytacja w zakresie przedmiotowego szkolenia, ISO, itp.) - 15
 • 3 - Doświadczenie Wykonawcy w zakresie organizacji szkoleń obejmujących przedmiot zamówienia - 15

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pup-aleksandrowkujawski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim ul. Przemysłowa 1, 87 - 700 Aleksandrów Kujawski.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.04.2016 godzina 11:00, miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim ul. Przemysłowa 1, 87 - 700 Aleksandrów Kujawski pokój 23 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie aleksandrowskim (I), Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: szkolenie Florystyka i bukieciarstwo.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szkoleniem objętych będzie 9 osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim, skierowanych na szkolenie w jednej grupie, w ramach środków projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie aleksandrowskim (I), Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Rozpoczęcie szkolenia przewidziane jest niezwłocznie po zawarciu umowy. Minimalna ilość godzin przypadająca na każdego uczestnika szkolenia - 160 godzin zegarowych kursu.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2016.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1. Cena - 70
 • 2. Posiadanie przez Wykonawcę certyfikatu jakości usług ( np. akredytacja w zakresie przedmiotowego szkolenia, ISO, itp.) - 15
 • 3. Doświadczenie Wykonawcy w zakresie organizacji szkoleń obejmujących przedmiot zamówienia - 15

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: szkolenie Doradca finansowy.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szkoleniem objętych będzie 10 osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim, skierowanych na szkolenie w jednej grupie, w ramach środków projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie aleksandrowskim (I), Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Rozpoczęcie szkolenia przewidziane jest niezwłocznie po zawarciu umowy. Minimalna ilość godzin przypadająca na każdego uczestnika szkolenia - 150 godzin zegarowych kursu.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2016.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1. Cena - 70
 • 2. Posiadanie przez Wykonawcę certyfikatu jakości usług ( np. akredytacja w zakresie przedmiotowego szkolenia, ISO, itp.) - 15
 • 3. Doświadczenie Wykonawcy w zakresie organizacji szkoleń obejmujących przedmiot zamówienia - 15

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: szkolenie Barman - kelner.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szkoleniem objętych będzie 10 osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim, skierowanych na szkolenie w jednej grupie, w ramach środków projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie aleksandrowskim (I), Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Rozpoczęcie szkolenia przewidziane jest niezwłocznie po zawarciu umowy. Minimalna ilość godzin przypadająca na każdego uczestnika szkolenia - 150 godzin zegarowych kursu.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 13.07.2016.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1. Cena - 70
 • 2. Posiadanie przez Wykonawcę certyfikatu jakości usług ( np. akredytacja w zakresie przedmiotowego szkolenia, ISO, itp.) - 15
 • 3. Doświadczenie Wykonawcy w zakresie organizacji szkoleń obejmujących przedmiot zamówienia - 15

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: szkolenie Pracownik kancelaryjno - biurowy.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szkoleniem objętych będzie 10 osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim, skierowanych na szkolenie w jednej grupie, w ramach środków projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie aleksandrowskim (I), Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Rozpoczęcie szkolenia przewidziane jest w II kwartale bieżącego roku. Minimalna ilość godzin przypadająca na każdego uczestnika szkolenia - 160 godzin zegarowych kursu.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 13.07.2016.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1. Cena - 70
 • 2. Posiadanie przez Wykonawcę certyfikatu jakości usług ( np. akredytacja w zakresie przedmiotowego szkolenia, ISO, itp.) - 15

3. Doświadczenie Wykonawcy w zakresie organizacji szkoleń obejmujących przedmiot zamówienia - 15

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 kwietnia 2016 09:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Arkadiusz Kotrych
Ilość wyświetleń: 721
15 kwietnia 2016 09:53 Arkadiusz Kotrych - Dodanie załącznika [siwz_90806.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 kwietnia 2016 09:52 Arkadiusz Kotrych - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)