Przetargi

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych: Profesjonalny sprzedawca - obsługa kas fiskalnych, terminali płatniczych, obsługa komputera i fakturowanie, Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym, Kurs obsługi żurawia przenośnego HDS z uprawnieniami UDT kat. IIŻ

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Przemysłowa 1, 87-700 Aleksandrów Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2824696, faks 054 2824696.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych: Profesjonalny sprzedawca - obsługa kas fiskalnych, terminali płatniczych, obsługa komputera i fakturowanie, Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym, Kurs obsługi żurawia przenośnego HDS z uprawnieniami UDT kat. IIŻ.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Część I - szkolenie Profesjonalny sprzedawca - obsługa kas fiskalnych, terminali płatniczych, obsługa komputera i fakturowanie 1)Szkolenie musi odbywać się w miejscowości Aleksandrów Kujawski. 2)Program szkolenia powinien zawierać następujące zakresy tematyczne ( Zamawiający dopuszcza możliwość poszerzenia proponowanych tematów szkolenia o nowe zakresy tematyczne): - kultura sprzedaży, - towaroznawstwo handlowe, - dokumentowanie obrotu towarowego, - wykonywanie operacji rachunkowo-kasowych, - przyjmowanie dostaw towarów, - rozliczanie i zabezpieczanie utargu, - podstawowe zasady higieny - HACCP i BHP, - obsługa kas fiskalnych, - obsługa terminali kart płatniczych, i in. 3) Szkolenia musi zakończyć się egzaminem wewnętrznym i wydaniem odpowiedniego zaświadczenia o ukończeniu kursu. Szkolenie powinno zostać przeprowadzone zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (t.j. Dz. U. z 2014r., poz.622) oraz spełniać wymogi, jeżeli takie istnieją, wynikające z odrębnych przepisów. W przypadku bezrobotnych skierowanych w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, uczestnicy otrzymują dodatkowo certyfikat stanowiący załącznik do umowy. 4) Szkoleniem objętych będzie 11 osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim, skierowanych na szkolenie w jednej grupie, z czego 5 osób zostanie skierowanych w ramach środków projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie aleksandrowskim (I), Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaś 6 osób zostanie skierowanych w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Rozpoczęcie szkolenia przewidziane jest niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie organizacji szkolenia. 5) Minimalna ilość godzin przypadająca na każdego uczestnika szkolenia - 110 godzin zegarowych kursu ( gdzie godzina zegarowa kursu liczy 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne liczące 45 min. oraz przerwę, liczącą średnio 15 minut; długość przerw może być ustalana w sposób elastyczny). Czas realizacji jest to faktyczny czas przebywania uczestnika szkolenia na zajęciach w godzinach zegarowych tj. od godziny rozpoczęcia do godziny ich zakończenia, łącznie z czasem przeznaczonym na przerwy. Szkolenie musi być przeprowadzone w formie wykładów teoretycznych i ćwiczeń praktycznych. 6) Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków za cały okres kursu z wyłączeniem osób, które pobierają stypendium ( zgodnie z art. 41 ust 7 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Fakt ten Zamawiający potwierdzi na liście kandydatów przekazanej organizatorowi szkolenia. 7) W ramach szkolenia Wykonawca zobowiązany jest do: - zapewnienia ośrodka szkoleniowego, - wyposażenia sali do zajęć w materiały, produkty i urządzenia niezbędne do prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego, - zapewnienia materiałów szkoleniowych, w postaci podręcznika lub skryptu ( zgodnie z prawem autorskim), notatnika, długopisu dla każdego uczestnika szkolenia, - przedstawienia Zleceniodawcy szczegółowego harmonogramu zajęć, - sprawowania nadzoru nad frekwencją uczestników szkolenia, - prowadzenia dziennika zajęć, - zakończenia szkolenia poprzez przeprowadzenie egzaminu końcowego i wydanie dokumentu o ukończeniu szkolenia, - przedłożenia Zleceniodawcy po zakończeniu szkolenia faktury i protokołu z egzaminu oraz rozliczenia godzin zrealizowanych na szkoleniu uwzględniającego dni, godziny oraz tematykę zrealizowanych zajęć, - umożliwienia pracownikom PUP kontroli dokumentów w zakresie dotyczącym wykonywania zapisów niniejszej specyfikacji, - zapewnienia uczestnikom szkolenia bezpłatnego zaplecza socjalnego ( kawa, herbata, zimne napoje), - umieszczenia w miejscu szkolenia w widocznym miejscu logo Europejskiego Funduszu Społecznego. 8) W ramach szkolenia Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stanowiska wyposażonego w kasę fiskalną oraz samodzielnego stanowiska komputerowego z pełnym profesjonalnym oprogramowaniem, niezbędnym do przeprowadzenia szkolenia, dla każdego uczestnika szkolenia, na czas zajęć praktycznych. 9) Zajęcia musza odbywać się od poniedziałku do piątku, pomiędzy godziną 8:00 a 15:00, minimum 25 godzin zegarowych tygodniowo. Każda z osób w grupie winna zrealizować program o tej samej tematyce i takiej samej liczbie godzin szkolenia, 10) Opisane szkolenie jest szkoleniem zamkniętym, tzn. na szkolenie zostaną skierowane osoby tylko przez Zamawiającego t.j. Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim. 11) W trakcie odbywania zajęć powinny być zapewnione właściwe, zgodne z obowiązującymi przepisami warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. 12) Warunki lokalowe oraz sprzętowe zapewnione przez wykonawcę powinny umożliwić uczestnikom kursu korzystanie w dostateczny sposób z przekazywanej wiedzy teoretycznej i praktycznej. 13) Ogólny koszt szkolenia sporządzony przez Wykonawcę powinien uwzględniać m.in. koszt egzaminów, wynajem sali, materiały dydaktyczne, wynajem sprzętu, wynagrodzenie wykładowców oraz inne składowe. 14) Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w charakterze sprzedawców, kasjerów, wraz z prowadzeniem dokumentacji handlowej. Część II - szkolenie Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym 1)Szkolenie winno odbywać się w miejscowości Aleksandrów Kujawski. 2)Szkolenie winno zostać przeprowadzone na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym ( Dz. U. Nr. 70 poz. 650 z późn. zm.) oraz spełniać wymogi, jeżeli takie istnieją, wynikające z odrębnych przepisów. W przypadku bezrobotnych skierowanych w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, uczestnicy otrzymują dodatkowo certyfikat stanowiący załącznik do umowy. 3)Szkolenie i egzamin muszą zostać przeprowadzone zgodnie z wymaganiami podmiotów uprawnionych do wydawania decyzji o możliwości prowadzenia szkoleń i egzaminów kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz programu bezpiecznej wymiany butli gazowych w tych urządzeniach, podległych Ministrowi Gospodarki lub innej właściwej instytucji oraz zgodnie z aktualnymi, obowiązującymi regulacjami prawnymi w sprawie szkolenia kierowców wózków jezdniowych. Szkolenie musi zostać zakończone egzaminem państwowym przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego. 4) Szkoleniem objętych będzie 12 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim, skierowanych na szkolenie w jednej grupie, z czego 6 osób zostanie skierowanych w ramach środków projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie aleksandrowskim (I), Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaś 6 osób zostanie skierowanych w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Rozpoczęcie szkolenia przewidziane jest niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie organizacji szkolenia. 5) Program szkolenia musi zawierać między innymi następujące zagadnienia: - wiadomości o dozorze technicznym, - typy stosowanych wózków, - bezpieczna wymiana butli, - zasady BHP, - praktyczna nauka jazdy, - budowa wózka, - czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy, - czynności operatora w czasie pracy z wózkami, - wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, 6) Minimalna ilość godzin przypadająca na każdego uczestnika szkolenia - 67 godzin zegarowych kursu ( gdzie godzina zegarowa kursu liczy 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne liczące 45 min. oraz przerwę, liczącą średnio 15 minut; długość przerw może być ustalana w sposób elastyczny). Czas realizacji jest to faktyczny czas przebywania uczestnika szkolenia na zajęciach w godzinach zegarowych tj. od godziny rozpoczęcia do godziny ich zakończenia, łącznie z czasem przeznaczonym na przerwy. Do dyspozycji kursantów Wykonawca musi zapewnić co najmniej 2 wózki jezdniowe. 7) Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków za cały okres kursu z wyłączeniem osób, które pobierają stypendium ( zgodnie z art. 41 ust 7 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Fakt ten Zamawiający potwierdzi na liście kandydatów przekazanej organizatorowi szkolenia. 8) Szkolenia winno zakończyć się egzaminem przed uprawnioną komisją i uzyskaniem uprawnień do kierowania wózkiem jezdniowym oraz wydaniem stosownego zaświadczenia o ukończeniu kursu. W przypadku bezrobotnych skierowanych w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, uczestnicy otrzymują dodatkowo certyfikat stanowiący załącznik do umowy. 9) W ramach szkolenia Wykonawca zobowiązany jest do: - zapewnienia ośrodka szkoleniowego, - zapewnienia materiałów szkoleniowych, w postaci notatnika, długopisu dla każdego uczestnika szkolenia, - przedstawienia Zleceniodawcy szczegółowego harmonogramu zajęć, - sprawowania nadzoru nad frekwencją uczestników szkolenia, - prowadzenia dziennika zajęć, - zakończenia szkolenia poprzez przeprowadzenie egzaminu końcowego i wydanie dokumentu o ukończeniu szkolenia, - przedłożenia Zleceniodawcy po zakończeniu szkolenia faktury i protokołu z egzaminu oraz rozliczenia godzin zrealizowanych na szkoleniu uwzględniającego dni, godziny oraz tematykę zrealizowanych zajęć, - umożliwienia pracownikom PUP kontroli dokumentów w zakresie dotyczącym wykonywania zapisów niniejszej specyfikacji, - umieszczenia w miejscu szkolenia w widocznym miejscu logo Europejskiego Funduszu Społecznego. 10) Zajęcia musza odbywać się od poniedziałku do piątku, pomiędzy godziną 8:00 a 16:00, minimum 25 godzin zegarowych tygodniowo. Każda z osób w grupie winna zrealizować program o tej samej tematyce i takiej samej liczbie godzin szkolenia, 11) Opisane szkolenie jest szkoleniem zamkniętym, tzn. na szkolenie zostaną skierowane osoby tylko przez Zamawiającego t.j. Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim. 12) W trakcie odbywania zajęć powinny być zapewnione właściwe, zgodne z obowiązującymi przepisami warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. 13) Warunki lokalowe oraz sprzętowe zapewnione przez wykonawcę powinny umożliwić uczestnikom kursu korzystanie w dostateczny sposób z przekazywanej wiedzy teoretycznej i praktycznej. 14) Ogólny koszt szkolenia sporządzony przez Wykonawcę powinien uwzględniać m.in. koszt egzaminów, wynajem sali, materiały dydaktyczne, wynajem sprzętu, wynagrodzenie wykładowców oraz inne składowe. 15) Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę, umiejętności praktyczne, niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku - operator wózka jezdniowego. Część III - szkolenie Kurs obsługi żurawia przenośnego HDS z uprawnieniami UDT kat. IIŻ 1)Szkolenie winno odbywać się w miejscowości Aleksandrów Kujawski. 2)Szkolenie winno zostać przeprowadzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 18 lipca 2001r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych ( D.U. Nr 79 poz. 849 ze zm. ). 3) Szkoleniem objętych będzie 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim, skierowanych na szkolenie w jednej grupie, w ramach środków projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie aleksandrowskim (I), Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Rozpoczęcie szkolenia przewidziane jest niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie organizacji szkolenia. 4) Program szkolenia musi zawierać między innymi następujące zagadnienia: wiadomości o dozorze technicznym, ogólne wiadomości o żurawiach HDS, podział na typy: przeładunkowe, samojezdne, przewoźne itp., maszynoznawstwo specjalistyczne - budowa żurawi, eksploatacja dźwigów, obowiązki operatorów żurawi, bezpieczeństwo i higiena pracy, zajęcia praktyczne na żurawiu HDS - dźwigu samochodowym;. 5) Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków za cały okres kursu z wyłączeniem osób, które pobierają stypendium ( zgodnie z art. 41 ust 7 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Fakt ten Zamawiający potwierdzi na liście kandydatów przekazanej organizatorowi szkolenia. 6) Szkolenia winno zakończyć się egzaminem przed uprawnioną komisją i wydaniem stosownego świadectwa kwalifikacyjnego. 7) W ramach szkolenia Wykonawca zobowiązany jest do: - zapewnienia ośrodka szkoleniowego, - zapewnienia materiałów szkoleniowych w postaci notatnika, długopisu dla każdego uczestnika szkolenia, - przedstawienia Zleceniodawcy szczegółowego harmonogramu zajęć, - sprawowania nadzoru nad frekwencją uczestników szkolenia, - prowadzenia dziennika zajęć, - przeprowadzenie szkolenia zgodnie z programem zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego, - zakończenia szkolenia poprzez przeprowadzenie egzaminu końcowego przed uprawnioną komisją i wydanie stosownego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, - przedłożenia Zleceniodawcy po zakończeniu szkolenia faktury i protokołu z egzaminu oraz rozliczenia godzin zrealizowanych na szkoleniu uwzględniającego dni, godziny oraz tematykę zrealizowanych zajęć, - umożliwienia pracownikom PUP kontroli dokumentów w zakresie dotyczącym wykonywania zapisów niniejszej specyfikacji, 8) Minimalna ilość godzin przypadająca na każdego uczestnika szkolenia - 50 godzin zegarowych kursu ( gdzie godzina zegarowa kursu liczy 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne liczące 45 min. oraz przerwę, liczącą średnio 15 minut; długość przerw może być ustalana w sposób elastyczny). Czas realizacji jest to faktyczny czas przebywania uczestnika szkolenia na zajęciach w godzinach zegarowych tj. od godziny rozpoczęcia do godziny ich zakończenia, łącznie z czasem przeznaczonym na przerwy. Szkolenie musi być przeprowadzone w formie wykładów teoretycznych i ćwiczeń praktycznych, 9) Opisane szkolenie jest szkoleniem zamkniętym, tzn. na szkolenie zostaną skierowane osoby tylko przez Zamawiającego t.j. Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim. 10) W trakcie odbywania zajęć powinny być zapewnione właściwe, zgodne z obowiązującymi przepisami warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. 11) Ogólny koszt szkolenia sporządzony przez Wykonawcę powinien uwzględniać m.in. koszt egzaminów, wynajem sali, materiały dydaktyczne, wynajem sprzętu, wynagrodzenie wykładowców oraz inne składowe. 12) Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę i umiejętności niezbędne do przystąpienia przed uprawnioną komisją do egzaminu z zakresu obsługi urządzeń transportu bliskiego..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 07.08.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy.

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek niniejszy spełniają Wykonawcy którzy: są wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonych przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej (rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.10.2004r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych)
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek niniejszy spełniają Wykonawcy, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, zrealizowali przynajmniej dwa szkolenia, obejmujące przedmiot zamówienia o które się ubiegają w niniejszym postępowaniu i które prowadzone były dla grupy min. 5 osobowej (szkolącej się w tym samym miejscu i w tym samym czasie - chyba, że ze względu na specyfikę szkolenia, zostało ono przeprowadzone w podgrupach). Dla potwierdzenia wymienionego warunku Zamawiający żąda przedłożenia przez Wykonawcę oświadczenia, zgodnie z załącznik nr 9 do SIWZ. Zamawiający, na potwierdzenie należytego wykonania zamówienia, żąda załączenia dowodów potwierdzających, że Wykonawca należycie zrealizował co najmniej 2 usługi szkoleniowe o wskazanej tematyce, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert dla każdego kursu o jaki Wykonawca się ubiega
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Dla potwierdzenia wymienionego warunku Zamawiający żąda przedłożenia przez Wykonawcę oświadczenia - załącznik nr 1 do SIWZ
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek niniejszy spełniają Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia poprzez wykazanie, że: kadra prowadząca zajęcia teoretyczna musi posiadać doświadczenie w prowadzeniu co najmniej 1 szkolenia o podobnym zakresie tematycznym w stosunku do przedmiotowego szkolenia. Kadra zaangażowana w prowadzenie zajęć praktycznych musi legitymować się wykształceniem min. średnim i co najmniej 2 letnim doświadczeniem zawodowym tożsamym lub podobnym pod względem zawartości merytorycznej do przedmiotu zamówienia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1. Cena - 70
 • 2. Posiadanie przez Wykonawcę certyfikatu jakości usług ( np. akredytacja w zakresie przedmiotowego szkolenia, ISO, itp.) - 15
 • 3. Doświadczenie Wykonawcy w zakresie organizacji szkoleń obejmujących przedmiot zamówienia - 15

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na podstawie art. 144 ust. 1 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy w zakresie liczby osób skierowanych na szkolenie ( w takim przypadku Zamawiający dokona zapłaty za liczbę osób faktycznie przeszkolonych), przesunięcia terminu realizacji szkolenia, uzasadnioną zmianę miejsca organizacji szkolenia, dokonanie zmiany wykładowcy po podpisaniu umowy, pod warunkiem, że nowo wskazany wykładowca będzie posiadał wykształcenie i doświadczenie w zakresie ilości przeprowadzonych szkoleń z zakresu objętego zamówieniem równoważne do zmienianego wykładowcy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pup-aleksandrowkujawski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim ul. Przemysłowa 1, 87 - 700 Aleksandrów Kujawski.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.06.2016 godzina 11:00, miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim ul. Przemysłowa 1, 87 - 700 Aleksandrów Kujawski pokój 23 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: w ramach środków projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie aleksandrowskim (I), Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: szkolenie Profesjonalny sprzedawca - obsługa kas fiskalnych, terminali płatniczych, obsługa komputera i fakturowanie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Szkolenie musi odbywać się w miejscowości Aleksandrów Kujawski. 2) Szkoleniem objętych będzie 11 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim, skierowanych na szkolenie w jednej grupie, z czego 5 osób zostanie skierowanych w ramach środków projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie aleksandrowskim (I), Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaś 6 osób zostanie skierowanych w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Rozpoczęcie szkolenia przewidziane jest niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie organizacji szkolenia. 3) Minimalna ilość godzin przypadająca na każdego uczestnika szkolenia - 110 godzin zegarowych kursu.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 07.08.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
 • 1. Cena - 70
 • 2. Posiadanie przez Wykonawcę certyfikatu jakości usług ( np. akredytacja w zakresie przedmiotowego szkolenia, ISO, itp.) - 15
 • 3. Doświadczenie Wykonawcy w zakresie organizacji szkoleń obejmujących przedmiot zamówienia - 15

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: szkolenie Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Szkolenie winno odbywać się w miejscowości Aleksandrów Kujawski. 2) Szkoleniem objętych będzie 12 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim, skierowanych na szkolenie w jednej grupie, z czego 6 osób zostanie skierowanych w ramach środków projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie aleksandrowskim (I), Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaś 6 osób zostanie skierowanych w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Rozpoczęcie szkolenia przewidziane jest niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie organizacji szkolenia. 3) Minimalna ilość godzin przypadająca na każdego uczestnika szkolenia - 67 godzin zegarowych kursu.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
 • 1. Cena - 70
 • 2. Posiadanie przez Wykonawcę certyfikatu jakości usług ( np. akredytacja w zakresie przedmiotowego szkolenia, ISO, itp.) - 15
 • 3. Doświadczenie Wykonawcy w zakresie organizacji szkoleń obejmujących przedmiot zamówienia - 15

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: szkolenie Kurs obsługi żurawia przenośnego HDS uprawnieniami UDT kat. IIŻ.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Szkolenie winno odbywać się w miejscowości Aleksandrów Kujawski. 2) Szkoleniem objętych będzie 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim, skierowanych na szkolenie w jednej grupie, w ramach środków projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie aleksandrowskim (I), Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Rozpoczęcie szkolenia przewidziane jest niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie organizacji szkolenia. 3) Minimalna ilość godzin przypadająca na każdego uczestnika szkolenia - 50 godzin zegarowych kursu.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
 • 1. Cena - 70
 • 2. Posiadanie przez Wykonawcę certyfikatu jakości usług ( np. akredytacja w zakresie przedmiotowego szkolenia, ISO, itp.) - 15

3. Doświadczenie Wykonawcy w zakresie organizacji szkoleń obejmujących przedmiot zamówienia - 15

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 maja 2016 14:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Arkadiusz Kotrych
Ilość wyświetleń: 988
30 maja 2016 14:45 (Arkadiusz Kotrych) - Dodanie załącznika [siwz_sprzedawca_hds_wozki.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 maja 2016 14:44 (Arkadiusz Kotrych) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)