Przetargi

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym o wartości szcunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30000 euro

Powiatowy Urząd Pracy z siedzibą przy ul. Przemysłowej 1, 87-700 Aleksandrów Kujawski zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Przemysłowa 1, 87-700 Aleksandrów Kujawski

Tel., fax: 54 282 4696

e-mail: toal@praca.gov.pl


II.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 2188).
 2. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 1 oraz w projekcie umowy  (załącznik nr 3) do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty.
 3. Ilości wskazane w załączniku nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty są wielkościami orientacyjnymi, przyjętymi dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę, nie przysługuje roszczenie o realizację usługi w wielkościach podanych w tabeli (załącznik nr 1).
 4. Nazwa i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 64110000-0 – usługi pocztowe.


III.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2020 r., lub do wyczerpania kwoty, stanowiącej maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia.


IV.  WYMAGANE DOKUMENTY W PRZEDMIOTOWYM POSTEPOWANIU

 1. Formularz oferty – załącznik nr 2.
 2. Zaświadczenie potwierdzające, iż Wykonawca został wpisany do rejestru operatorów pocztowych.
 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Dokument  należy złożyć w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

 

V.  SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Treść oferty musi odpowiadać treści zaproszenia do złożenia oferty.
 3. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.
 4. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
 5. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Upoważnienie do podpisywania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
 6. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (kopia pełnomocnictwa powinna być poświadczona notarialnie).
 7. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
 8. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 9. Wykonawca może zaproponować jedną cenę i nie może jej zmienić.
 10. Cena oferty powinna być podana w PLN liczbowo i słownie i obejmować całkowite koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 11. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na adres: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Przemysłowa 1, 87-700 Aleksandrów Kujawski, Oferta na „świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym”


VI.  MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę zawierającą wymagane dokumenty należy złożyć  do dnia 20maja 2019 r. do godziny 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Powiatowy Urząd pracy w Aleksandrowie Kujawskim , ul. Przemysłowa 1, 87-700 Aleksandrów Kujawski (sekretariat, pokój nr 23 – I piętro) lub na adres Zamawiającego. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.


VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

 1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w zaproszeniu do złożenia oferty, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty  i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.
 2. Cena brutto oferty za realizację całego zamówienia zostanie wyliczona przez Wykonawcę na podstawie wypełnionego formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty. Cena brutto oferty określa maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia.
 3. Cena oferty brutto winna być podana w złotych polskich wyrażona liczbowo i słownie.
 4. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić


VIII.  KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT

 1. Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty, jedynie spośród ofert uznanych za ważne, które nie zostaną odrzucone i spełniają wymogi formalne.
 2. Jedynym kryterium wyboru oferty jest najniższa cena brutto.


IX. OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pan Antoni Rakusiewicz – tel. Faks  54 282 46 96; e-mail toal@praca.gov.pl


X. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY

 1. Zakazuje się istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
 2. Wszelkie postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy oraz wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawarte są w projekcie  umowy w załączniku nr 3 do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty.
 3. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i podpisania przez obie strony.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 maja 2019 12:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Arkadiusz Kotrych
Ilość wyświetleń: 449
17 maja 2019 12:46 (Arkadiusz Kotrych) - Dodanie załącznika [odp_na_pytanie_nr_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 maja 2019 14:27 (Arkadiusz Kotrych) - Dodanie załącznika [odp_na_zapytanie_nr_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 maja 2019 14:27 (Arkadiusz Kotrych) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)