Inne akty prawne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ustawa Reformująca Administrację Publiczną

Dz.U.98.133.872 1999-01-01 zm. Dz.U.98.162.1126 2000-02-15 &

Ustawa o Samorządzie Powiatowym

USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Mieszkańcy powiatu tworzą z mocy prawa lokalną wspólnotę samorządową. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o powiecie, należy przez to rozumieć lokalną wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium. Art....

Ustawa o Finansach Publicznych

Dz.U.98.155.1014 1999-01-01 zm. Dz.U.99.49.485 1999-05-13 &n