Biuletyn Informacji Publicznej - Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim
http://bip.pup-aleksandrowkujawski.pl

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim

ul. Przemysłowa 1, 87 – 700 Aleksandrów Kujawski

Tel./Fax 054 2824696,  www.pup-aleksandrowkujawski.pl,  toal@praca.gov.pl

 

 

DP.III-JW- 203-2/11                                                                                             Aleksandrów Kujawski 04.04.2011r.


Nazwa i adres Zamawiającego:                                                                       

Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim                      

Przemysłowa 1                                                                   

87-700 Aleksandrów Kujawski                                                    

 tel./fax 0-54/ 282 46 96                                                                                  

e-mail: toal@praca.gov.pl                                                          

www.pup-aleksandrowkujawski.pl


 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

            Na  podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759ze zm.), dotyczacego niemożliwej do usunięcia wady uniemożliwiającej zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na organizację i przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych - część B:„Szkolenie okresowe kierowców w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy: C1, C1+E, C i C+E”

 

Uzasadnienie: Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia zawarł wymóg iż„szkolenie winno odbywać się 
w miejscowości Aleksandrów Kujawski”.  Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zobowiązany jest m. in. do opisania przedmiotu zamówienia w sposób zapewniający wybór najkorzystniejszej oferty, z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Błędny, opis przedmiotu zamówienia miał wpływ na wynik postępowania, dyskryminując Wykonawców oferujących realizacje przedmiotu zamówienia poza Aleksandrowem Kujawskim. Postępowanie obarczone błędem Zamawiającego, mającym wpływ na jego wynik uniemożliwia zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

w Aleksandrowie Kujawskim

mgr inż. Stanisław Krysiński