Wolne stanowiska

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim

ul. Przemysłowa 1

87-700 Aleksandrów Kujawski

Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Referent

Wymiar czasu pracy – 1 etat

Nr ogłoszenia  DO.I.110.14.2017

 

Ilość etatów – 1

1. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe magisterskie o specjalność rachunkowość, finanse;
 • co najmniej trzy lata stażu pracy w administracji publicznej;
 • pełna zdolność do czynności prawnych;
 • obywatelstwo polskie
 • niekaralność.

2. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość podstaw księgowania;
 • znajomość ustawy o pracownikach samorządowych;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • wysoka kultura osobista;
 • komunikatywność, odporność na stres, kreatywność.

3. Zakres zadań na stanowisku:

 •    przygotowywanie dokumentów Funduszu Pracy;
 •    wprowadzanie i księgowanie dokumentów Funduszu Pracy w programie Syriusz;
 •    windykacja zadłużeń w drodze egzekucji administracyjnej;
 •    ewidencjonowanie operacji księgowych z ZFŚS.

 

4. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;
 • życiorys zawodowy (CV);
 • oryginał kwestionariusza osobowego (zgodnie z załączonym wzorem);
 • kserokopie świadectw potwierdzających wykształcenie;
 • kserokopia dokumentów potwierdzających staż pracy w administracji publicznej;
 • oświadczenia  (zgodnie z załączonym wzorem);
  a) o zapoznaniu się z aktualnym regulaminem naboru,
  b) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji,
  c) o braku prawomocnego orzeczenia w przedmiocie skazania za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystanie z pełni praw publicznych.

5. Wskaźnik  zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim w listopadzie 2017 r. wynosił więcej niż 6%.

6.  Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w zamkniętych kopertach na adres: Powiatowy Urząd Pracy ul. Przemysłowa 1, 87-700 Aleksandrów Kujawski lub osobiście w sekretariacie Urzędu pokój nr  23  z dopiskiem „Oferta pracy nr DO.I.110.14.2017 na wolne stanowisko pracy – Referenta” do dnia 21.12.2017 r.  do godz. 12:00.

 7. Informacje dodatkowe:

 • kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie drugiego etapu konkursu;
 • lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.pup-aleksandrowkujawski.pl oraz na tablicy informacyjnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim; 
 • aplikacje, które wpłyną do  Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane;
 • odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone;
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 54 2826300.

 

 

Aleksandrów Kujawski, dnia 12.12.2017 r.


 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim

ul. Przemysłowa 1

87-700 Aleksandrów Kujawski

Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Pośrednik pracy - stażysta

Wymiar czasu pracy – 1 etat

Nr ogłoszenia  DO.I.110.13.2017

 

Ilość etatów – 1

1. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: średnie;
 • co najmniej trzy lata stażu pracy w administracji publicznej;
 • znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wraz  z  przepisami wykonawczymi;
 • znajomość klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy;
 • umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Internet);
 • pełna zdolność do czynności prawnych;
 • niekaralność.

2. Wymagania dodatkowe:

 • samodzielność w planowaniu i organizowaniu własnej pracy;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • preferowane doświadczenie z zakresu pośrednictwa pracy;
 • wysoka kultura osobista;
 • komunikatywność, odporność na stres, kreatywność.

3. Zakres zadań na stanowisku:

 •    pozyskiwanie ofert pracy;
 •    udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia;
 •    udzielanie pomocy pracodawcom w znalezieniu pracowników o wymaganych kwalifikacjach;
 •    udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy;
 •    wydawanie skierowań do pracy.

 

4. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;
 • życiorys zawodowy (CV);
 • oryginał kwestionariusza osobowego (zgodnie z załączonym wzorem);
 • kserokopie świadectw potwierdzających wykształcenie;
 • kserokopia dokumentów potwierdzających staż pracy w administracji publicznej;
 • oświadczenia  (zgodnie z załączonym wzorem);

a) o zapoznaniu się z aktualnym regulaminem naboru,

b) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji,

c) o braku prawomocnego orzeczenia w przedmiocie skazania za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystanie z pełni praw publicznych.

 

 

5. Wskaźnik  zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim w październiku 2017 r. wynosił więcej niż 6%.

 

6.  Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w zamkniętych kopertach na adres: Powiatowy Urząd Pracy ul. Przemysłowa 1, 87-700 Aleksandrów Kujawski lub osobiście w sekretariacie Urzędu pokój nr  23  z dopiskiem „Oferta pracy nr DO.I.110.13.2017 na wolne stanowisko pracy – Pośrednik pracy - stażysta” do dnia 27.11.2017 r. do godz. 12:00.

 

7. Informacje dodatkowe:

 • kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie drugiego etapu konkursu;
 • lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.pup-aleksandrowkujawski.pl oraz na tablicy informacyjnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim; 
 • aplikacje, które wpłyną do  Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane;
 • odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone;
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 54 2826300.

 

 

Aleksandrów Kujawski, dnia 15.11.2017 r.


 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim
ul. Przemysłowa 1
87-700 Aleksandrów Kujawski
Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy                                                                                                                 Pośrednik pracy - stażysta
Wymiar czasu pracy - 1 etat
Nr ogłoszenia  DO.I.110.2.2017

Ilość etatów - 1

1.    Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: średnie;
 • co najmniej rok stażu pracy w administracji publicznej; 
 • znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wraz z  przepisami wykonawczymi;
 • znajomość klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy;
 • umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Internet);
 • pełna zdolność do czynności prawnych;
 • niekaralność.


2.    Wymagania dodatkowe:

 • samodzielność w planowaniu i organizowaniu własnej pracy;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • preferowane doświadczenie z zakresu pośrednictwa pracy;
 • wysoka kultura osobista;
 • komunikatywność, odporność na stres, kreatywność.


3.    Zakres zadań na stanowisku:

 • pozyskiwanie ofert pracy;
 • udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia;
 • udzielanie pomocy pracodawcom w znalezieniu pracowników o wymaganych kwalifikacjach;
 • udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy;
 • wydawanie skierowań do pracy.


4. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;
 • życiorys zawodowy (CV);
 • oryginał kwestionariusza osobowego zgodnie z załączonym wzorem);
 • kserokopie świadectw potwierdzających wykształcenie;
 • kserokopia dokumentów potwierdzających staż pracy w administracji publicznej; 
 • oświadczenia  (zgodnie z załączonym wzorem);

a) o zapoznaniu się z aktualnym regulaminem naboru,
b) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji,
c) o braku prawomocnego orzeczenia w przedmiocie skazania za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystanie z pełni praw publicznych.


5. Wskaźnik  zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim w lutym 2017 r. wynosił więcej niż 6%.

6.  Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w zamkniętych kopertach na adres: Powiatowy Urząd Pracy ul. Przemysłowa 1, 87-700 Aleksandrów Kujawski lub osobiście  w sekretariacie Urzędu pokój nr  23  z dopiskiem "Oferta pracy nr DO.I.110.2.2017 na wolne stanowisko pracy - pośrednik pracy - stażysta" do dnia 13.03. 2017 r. do godz. 12:00.

7. Informacje dodatkowe:

 • kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie drugiego etapu konkursu;
 • lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie opublikowana  w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.pup-aleksandrowkujawski.pl oraz na tablicy informacyjnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim;
 • aplikacje, które wpłyną do  Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane;
 • odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone;
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 54 2826300.Aleksandrów Kujawski, dnia 02.03.2017 r.


 

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim
ul. Przemysłowa 1
87-700 Aleksandrów Kujawski
Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy                                                                                                                 Księgowa
Wymiar czasu pracy: 1 etat
Nr ogłoszenia  DO.I.110.19.2016

Ilość etatów - 1

1.    Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe magisterskie;
 • co najmniej trzyletni staż pracy w administracji publicznej;
 • pełna zdolność do czynności prawnych;
 • obywatelstwo polskie;
 • niekaralność.


2.    Wymagania dodatkowe:

 • preferowane wykształcenie o kierunku: ekonomia;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • samodzielność w planowaniu i organizowaniu własnej pracy;
 • umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Internet);
 • komunikatywność, odporność na stres, kreatywność;


3.    Zakres zadań na stanowisku:

 • przygotowywanie dokumentów Funduszu Pracy ;
 • wprowadzanie i księgowanie dokumentów FP w programie Syriusz;
 • windykacja zadłużeń w drodze egzekucji administracyjnej;
 • ewidencjonowanie operacji księgowych ZFŚS.

   
4. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;
 • życiorys zawodowy (CV);
 • oryginał kwestionariusza osobowego (zgodnie z załączonym wzorem);
 • kserokopie dyplomów lub świadectw potwierdzających wykształcenie;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy zawodowej;
 • oświadczenia  (zgodnie z załączonym wzorem);

a) o zapoznaniu się z aktualnym regulaminem naboru,
b) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji,
c) o braku prawomocnego orzeczenia w przedmiocie skazania za przestępstwo
    popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o pełnej  
    zdolności do czynności prawnych i o korzystanie z pełni praw publicznych.

5. Wskaźnik  zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim w październiku 2016 r. wynosił więcej niż 6%.

6.  Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w zamkniętych kopertach na adres: Powiatowy Urząd Pracy ul. Przemysłowa 1, 87-700 Aleksandrów Kujawski lub osobiście w sekretariacie Urzędu pokój nr  23  z dopiskiem "Oferta pracy nr DO.I.110.19.2016 na wolne stanowisko pracy - Księgowa  do dnia  08.12.2016 r. do godz. 14:00".

7. Informacje dodatkowe:

 • kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie drugiego etapu konkursu;
 • lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.pup-aleksandrowkujawski.pl oraz na tablicy informacyjnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim;  
 • aplikacje, które wpłyną do  Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane;
 • odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone;
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 54 2826300.Aleksandrów Kujawski, dnia 28.11.2016 r.


 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim
ul. Przemysłowa 1
87-700 Aleksandrów Kujawski
Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy                                                                                                                 Referent ds. statystyki
Wymiar czasu pracy: 1 etat
Nr ogłoszenia  DO.I.110.18.2016

Ilość etatów - 1

1.    Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: średnie;
 • co najmniej trzyletni staż pracy w administracji publicznej;
 • pełna zdolność do czynności prawnych;
 • obywatelstwo polskie;
 • niekaralność.


2.    Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność pracy w zespole;
 • samodzielność w planowaniu i organizowaniu własnej pracy;
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym ze znajomością systemów operacyjnych, znajomość SQL, środowiska Windows, umiejętność nadzoru nad bazą danych;
 • komunikatywność, odporność na stres, kreatywność;


3.    Zakres zadań na stanowisku:

 • przygotowywanie i sporządzanie odpowiednich statystyk i analiz dotyczących realizowanych zadań oraz prowadzenie spraw związanych z diagnozowaniem rynku;
 • przygotowywanie i sporządzanie odpowiednich statystyk, meldunków i sprawozdań dotyczących realizowanych zadań oraz koordynowanie spraw z tego zakresu wraz z przygotowaniem opisowej i graficznej prezentacji danych;
 • tworzenie opracowań tematycznych z zakresu struktury bezrobocia;
 • przygotowywanie raportów dotyczących dynamiki zmian PUP.

   
4. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;
 • życiorys zawodowy (CV);
 • oryginał kwestionariusza osobowego (zgodnie z załączonym wzorem);
 • kserokopie dyplomów lub świadectw potwierdzających wykształcenie;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy zawodowej;
 • oświadczenia  (zgodnie z załączonym wzorem);

a) o zapoznaniu się z aktualnym regulaminem naboru,
b) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji,
c) o braku prawomocnego orzeczenia w przedmiocie skazania za przestępstwo
    popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o pełnej  
    zdolności do czynności prawnych i o korzystanie z pełni praw publicznych.

5. Wskaźnik  zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim w październiku 2016 r. wynosił więcej niż 6%.

6.  Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w zamkniętych kopertach na adres: Powiatowy Urząd Pracy ul. Przemysłowa 1, 87-700 Aleksandrów Kujawski lub osobiście w sekretariacie Urzędu pokój nr  23  z dopiskiem "Oferta pracy nr DO.I.110.18.2016 na wolne stanowisko pracy - Referent ds. statystyki  do dnia  08.12.2016 r. do godz. 14:00".

7. Informacje dodatkowe:

 • kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie drugiego etapu konkursu;
 • lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.pup-aleksandrowkujawski.pl oraz na tablicy informacyjnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim;  
 • aplikacje, które wpłyną do  Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane;
 • odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone;
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 54 2826300.Aleksandrów Kujawski, dnia 28.11.2016 r.


               

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim

ul. Przemysłowa 1

87-700 Aleksandrów Kujawski

Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Referent

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Nr ogłoszenia  DO.I.110.11.2016

 

Ilość etatów – 1

1. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe magisterskie;
 • co najmniej trzyletni staż pracy w administracji publicznej;
 • pełna zdolność do czynności prawnych;
 • obywatelstwo polskie;
 • niekaralność.

2. Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność pracy w zespole;
 • samodzielność w planowaniu i organizowaniu własnej pracy;
 • umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Internet);
 • komunikatywność, odporność na stres, kreatywność;

 3. Zakres zadań na stanowisku:

 •    ustalanie uprawnień do świadczeń z tytułu bezrobocia;
 •    dokonywanie wypłat świadczeń przysługujących z tytułu bezrobocia;
 •    przygotowywanie właściwych decyzji i zaświadczeń administracyjnych;
 •    stały kontakt z klientem zewnętrznym.

 4. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;
 • życiorys zawodowy (CV);
 • oryginał kwestionariusza osobowego (zgodnie z załączonym wzorem);
 • kserokopie dyplomów lub świadectw potwierdzających wykształcenie;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy zawodowej;
 • oświadczenia  (zgodnie z załączonym wzorem);

a) o zapoznaniu się z aktualnym regulaminem naboru,

b) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji,

c) o braku prawomocnego orzeczenia w przedmiocie skazania za przestępstwo

    popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o pełnej  

    zdolności do czynności prawnych i o korzystanie z pełni praw publicznych.

 5. Wskaźnik  zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim w sierpniu  2016 r. wynosił więcej niż 6%.

 6.  Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w zamkniętych kopertach na adres: Powiatowy Urząd Pracy ul. Przemysłowa 1, 87-700 Aleksandrów Kujawski lub osobiście w sekretariacie Urzędu pokój nr  23  z dopiskiem „Oferta pracy nr DO.I.110.11.2016 na wolne stanowisko pracy – Referent  do dnia  03.10.2016 r. do godz. 14:00”.

 7. Informacje dodatkowe:

 • kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie drugiego etapu konkursu;
 • lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.pup-aleksandrowkujawski.pl oraz na tablicy informacyjnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim; 
 • aplikacje, które wpłyną do  Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane;
 • odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone;
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 54 2826300.

 

 Aleksandrów Kujawski, dnia 22.09.2016 rDyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim

ul. Przemysłowa 1

87-700 Aleksandrów Kujawski

Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista ds. rejestracji

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Nr ogłoszenia  DO.I.110.5.2016

 

Ilość etatów – 1

 1. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe magisterskie;
 • co najmniej dwuletni staż pracy w administracji publicznej;
 • pełna zdolność do czynności prawnych;
 • obywatelstwo polskie;
 • niekaralność.

 2. Wymagania dodatkowe:

 • preferowane wykształcenie o kierunku: prawo, administracja;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • samodzielność w planowaniu i organizowaniu własnej pracy;
 • umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Internet);
 • komunikatywność, odporność na stres, kreatywność;

 3. Zakres zadań na stanowisku:

 •    rejestrowanie zgłaszających się osób bezrobotnych i poszukujących pracy;
 •    ustalanie statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku;
 •    przygotowywanie i podpisywanie właściwych decyzji administracyjnych zgodnie z posiadanym upoważnieniem;
 •    stały kontakt z klientem zewnętrznym.

  

4. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;
 • życiorys zawodowy (CV);
 • oryginał kwestionariusza osobowego (zgodnie z załączonym wzorem);
 • kserokopie dyplomów lub świadectw potwierdzających wykształcenie;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy zawodowej;
 • oświadczenia  (zgodnie z załączonym wzorem);

a) o zapoznaniu się z aktualnym regulaminem naboru,

b) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji,

c) o braku prawomocnego orzeczenia w przedmiocie skazania za przestępstwo

    popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o pełnej  

    zdolności do czynności prawnych i o korzystanie z pełni praw publicznych.

 

5. Wskaźnik  zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim w maju  2016 r. wynosił więcej niż 6%.

 

6.  Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w zamkniętych kopertach na adres: Powiatowy Urząd Pracy ul. Przemysłowa 1, 87-700 Aleksandrów Kujawski lub osobiście w sekretariacie Urzędu pokój nr  23  z dopiskiem „Oferta pracy nr DO.I.110.5.2016 na wolne stanowisko pracy – Specjalista ds. rejestracji  do dnia  04.07.2016 r. do godz. 12:00”.

 

7. Informacje dodatkowe:

 • kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie drugiego etapu konkursu;
 • lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.pup-aleksandrowkujawski.pl oraz na tablicy informacyjnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim; 
 • aplikacje, które wpłyną do  Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane;
 • odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone;
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 54 2826300.

 

 

Aleksandrów Kujawski, dnia 22.06.2016 r.
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim

ul. Przemysłowa 1

87-700 Aleksandrów Kujawski

Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy  Specjalista ds. ewidencji i świadczeń

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Nr ogłoszenia  DO.I.110.4.2016

 

Ilość etatów – 1


 1. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe magisterskie;
 • co najmniej dwuletni staż pracy w administracji publicznej;
 • pełna zdolność do czynności prawnych;
 • obywatelstwo polskie;
 • niekaralność.

2. Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność pracy w zespole;
 • samodzielność w planowaniu i organizowaniu własnej pracy;
 • umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Internet);
 • komunikatywność, odporność na stres, kreatywność;

3.  Zakres zadań na stanowisku:

 •    ustalanie uprawnień do świadczeń z tytułu bezrobocia;
 •    dokonywanie wypłat świadczeń przysługujących z tytułu bezrobocia;
 •    przygotowywanie właściwych decyzji i zaświadczeń administracyjnych;
 •    stały kontakt z klientem zewnętrznym.

  

4. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;
 • życiorys zawodowy (CV);
 • oryginał kwestionariusza osobowego (zgodnie z załączonym wzorem);
 • kserokopie dyplomów lub świadectw potwierdzających wykształcenie;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy zawodowej;
 • oświadczenia  (zgodnie z załączonym wzorem);

a) o zapoznaniu się z aktualnym regulaminem naboru,

b) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji,

c) o braku prawomocnego orzeczenia w przedmiocie skazania za przestępstwo

    popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o pełnej  

    zdolności do czynności prawnych i o korzystanie z pełni praw publicznych.

 

5. Wskaźnik  zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim w maju  2016 r. wynosił więcej niż 6%.

 

6.  Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w zamkniętych kopertach na adres: Powiatowy Urząd Pracy ul. Przemysłowa 1, 87-700 Aleksandrów Kujawski lub osobiście w sekretariacie Urzędu pokój nr  23  z dopiskiem „Oferta pracy nr DO.I.110.4.2016 na wolne stanowisko pracy – Specjalista ds. ewidencji i świadczeń do dnia  23.06.2016 r. do godz. 14:00”.

 

7. Informacje dodatkowe:

 • kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie drugiego etapu konkursu;
 • lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.pup-aleksandrowkujawski.pl oraz na tablicy informacyjnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim; 
 • aplikacje, które wpłyną do  Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane;
 • odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone;
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 54 2826300.

 

 

Aleksandrów Kujawski, dnia 13.06.2016 r.

 


 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim

ul. Przemysłowa 1

87-700 Aleksandrów Kujawski

Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Pośrednik pracy - stażysta

Wymiar czasu pracy – 1 etat

Nr ogłoszenia  DO.I.110.26.2015

 

Ilość etatów – 1

   1. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: średnie;
 • co najmniej rok stażu pracy w administracji publicznej (okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę);
 • znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wraz z  przepisami wykonawczymi;
 • umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Internet);
 • pełna zdolność do czynności prawnych;
 • niekaralność;
 • obywatelstwo polskie.

  2. Wymagania dodatkowe:

 • samodzielność w planowaniu i organizowaniu własnej pracy;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • wysoka kultura osobista;
 • komunikatywność, odporność na stres, kreatywność.

  3. Zakres zadań na stanowisku:

 •    pozyskiwanie ofert pracy;
 •    udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia;
 •    udzielanie pomocy pracodawcom w znalezieniu pracowników o wymaganych kwalifikacjach;
 •    udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy;
 •    wydawanie skierowań do pracy.

 

  4.  Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;
 • życiorys zawodowy (CV);
 • oryginał kwestionariusza osobowego (zgodnie z załączonym wzorem);
 • kserokopie dyplomów lub świadectw potwierdzających wykształcenie;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy zawodowej;
 • oświadczenia  (zgodnie z załączonym wzorem);

a) o zapoznaniu się z aktualnym regulaminem naboru,

b) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji,

c) o braku prawomocnego orzeczenia w przedmiocie skazania za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystanie z pełni praw publicznych.

 

 

5. Wskaźnik  zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim w listopadzie 2015 r. wynosił więcej niż 6%.

 

6.  Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w zamkniętych kopertach na adres: Powiatowy Urząd Pracy ul. Przemysłowa 1, 87-700 Aleksandrów Kujawski lub osobiście w sekretariacie Urzędu pokój nr  23  z dopiskiem „Oferta pracy nr DO.I.110.26.2015 na wolne stanowisko pracy – Pośrednik pracy - stażysta” do dnia 29.12.2015 r. do godz. 12:00.

 

7. Informacje dodatkowe:

 • kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie drugiego etapu konkursu;
 • lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.pup-aleksandrowkujawski.pl oraz na tablicy informacyjnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim; 
 • aplikacje, które wpłyną do  Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane;
 • odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone;
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 54 2826300.

 

 

Aleksandrów Kujawski, dnia 17.12.2015 r.

 


 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim

ul. Przemysłowa 1

87-700 Aleksandrów Kujawski

Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy  Specjalista ds. programów - stażysta

Wymiar czasu pracy – 1 etat

Nr ogłoszenia  DO.I.110.25.2015

 

Ilość etatów – 1

 

1. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe magisterskie;
 • znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wraz  z  przepisami wykonawczymi;
 • umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Internet);
 • pełna zdolność do czynności prawnych;
 • niekaralność;
 • obywatelstwo polskie.

 

2. Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w realizacji programów rynku pracy współfinansowanych ze środków EFS;
 • co najmniej rok stażu pracy w administracji publicznej;
 • samodzielność w planowaniu i organizowaniu własnej pracy;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • wysoka kultura osobista;
 • komunikatywność, odporność na stres, kreatywność.

 

 3. Zakres zadań na stanowisku:

 •    przygotowywanie i aktualizacja dokumentów projektowych;
 •    formalna i merytoryczna obsługa programów i projektów realizowanych w PUP;
 •    prowadzenie i przechowywanie dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 •    monitorowanie realizacji projektu;
 •    wykonywanie okresowych sprawozdań oraz raportowanie wyników wdrożonych działań;
 •    rozliczanie projektów;
 •    realizacja zadań związanych z instrumentami rynku pracy.

 

4. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;
 • życiorys zawodowy (CV);
 • oryginał kwestionariusza osobowego (zgodnie z załączonym wzorem);
 • kserokopie dyplomów lub świadectw potwierdzających wykształcenie;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy zawodowej;
 • oświadczenia  (zgodnie z załączonym wzorem);

a) o zapoznaniu się z aktualnym regulaminem naboru,

b) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji,

c) o braku prawomocnego orzeczenia w przedmiocie skazania za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystanie z pełni praw publicznych.

 

5. Wskaźnik  zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim w listopadzie 2015 r. wynosił więcej niż 6%.

 

6.  Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w zamkniętych kopertach na adres: Powiatowy Urząd Pracy ul. Przemysłowa 1, 87-700 Aleksandrów Kujawski lub osobiście w sekretariacie Urzędu pokój nr  23  z dopiskiem „Oferta pracy nr DO.I.110.25.2015 na wolne stanowisko pracy – Specjalista ds. programów - stażysta” do dnia 28.12.2015 r.    do godz. 12:00.

 

7. Informacje dodatkowe:

 • kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie drugiego etapu konkursu;
 • lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie opublikowana  w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.pup-aleksandrowkujawski.pl oraz na tablicy informacyjnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim; 
 • aplikacje, które wpłyną do  Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane;
 • odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone;
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 54 2826300.

 

 

Aleksandrów Kujawski, dnia 16.12.2015 r.


 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim
ul. Przemysłowa 1
87-700 Aleksandrów Kujawski
Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Zastępca Dyrektora  
Wymiar czasu pracy: 1 etat
Nr ogłoszenia  DO.I.110.24.2015

Ilość etatów - 1

1.    Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe magisterskie o kierunku administracja lub prawo;
 • co najmniej 5 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
 • pełna zdolność do czynności prawnych;
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie;
 • korzystanie z pełni praw publicznych;posiadanie obywatelstwo polskiego lub znajomość języka polskiego wystarczająca do wykonywania zadań na stanowisku zastępcy dyrektora;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku;
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, rozporządzeń wykonawczych do niniejszej ustawy, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego.  


2.    Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność pracy w zespole;
 • samodzielność w planowaniu i organizowaniu własnej pracy;
 • wysoka kultura osobista;
 • komunikatywność, odporność na stres, kreatywność;
 • umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Internet).


3.    Zakres zadań na stanowisku:

 • zastępowanie Dyrektora podczas jego nieobecności ;
 • planowanie i koordynacja oraz nadzorowanie pracy podległych komórek organizacyjnych;
 • inicjowanie i współudział w opracowywaniu programów specjalnych, programów współfinansowanych z EFS i innych działań na rzecz aktywizacji bezrobotnych;
 • załatwianie w imieniu Starosty spraw, w tym wydawanie decyzji, postanowień oraz zaświadczeń na podstawie udzielonego w formie pisemnej, upoważnienia Starosty;
 • współpraca z organami samorządów terytorialnych, powiatową radą rynku pracy, organizacjami samorządowymi, organizacjami pożytku publicznego, instytucjami szkolącymi i ośrodkami pomocy społecznej.

   
4. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;życiorys zawodowy (CV);
 • oryginał kwestionariusza osobowego (zgodnie z załączonym  wzorem);
 • kserokopie dyplomów lub świadectw potwierdzających wykształcenie;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy zawodowej;
 • aktualne zaświadczenie lekarskie wobec braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku;
 • oświadczenia  (zgodnie z załączonym wzorem);

a) o zapoznaniu się z aktualnym regulaminem naboru,
b) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji,
c) o braku prawomocnego orzeczenia w przedmiocie skazania za przestępstwo
    popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o pełnej  
    zdolności do czynności prawnych i o korzystanie z pełni praw publicznych.

5. Wskaźnik  zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim w listopadzie  2015 r. wynosił więcej niż 6%.

6.  Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w zamkniętych kopertach na adres: Powiatowy Urząd Pracy ul. Przemysłowa 1, 87-700 Aleksandrów Kujawski lub osobiście  w sekretariacie Urzędu pokój nr  23  z dopiskiem "Oferta pracy nr DO.I.110.24.2015 na wolne stanowisko pracy - Zastępca Dyrektora   do dnia  11.12.2015 r. do godz. 15:00".

7. Informacje dodatkowe:

 • kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie drugiego etapu konkursu;
 • lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie opublikowana  w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.pup-aleksandrowkujawski.pl oraz na tablicy informacyjnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim; 
 • aplikacje, które wpłyną do  Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane;
 • odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone;dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 54 2826300.Aleksandrów Kujawski, dnia 01.12.2015 r.


 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim

ul. Przemysłowa 1

87-700 Aleksandrów Kujawski

Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Specjalista ds. rejestracji

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Nr ogłoszenia  DO.I.110.23.2015

 

Ilość etatów – 1

 1. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe magisterskie;
 • co najmniej roczny staż pracy w administracji publicznej;
 • pełna zdolność do czynności prawnych;
 • obywatelstwo polskie;
 • niekaralność.

 2. Wymagania dodatkowe:

 • preferowane wykształcenie o kierunku: prawo, administracja;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • samodzielność w planowaniu i organizowaniu własnej pracy;
 • umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Internet);
 • komunikatywność, odporność na stres, kreatywność;

 3. Zakres zadań na stanowisku:

 •    rejestrowanie zgłaszających się osób bezrobotnych i poszukujących pracy;
 •    ustalanie statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku;
 •    przygotowywanie i podpisywanie właściwych decyzji administracyjnych zgodnie z posiadanym upoważnieniem;
 •    stały kontakt z klientem zewnętrznym.

  

4. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;
 • życiorys zawodowy (CV);
 • oryginał kwestionariusza osobowego (zgodnie z załączonym wzorem);
 • kserokopie dyplomów lub świadectw potwierdzających wykształcenie;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy zawodowej;
 • oświadczenia  (zgodnie z załączonym wzorem);

a) o zapoznaniu się z aktualnym regulaminem naboru,

b) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji,

c) o braku prawomocnego orzeczenia w przedmiocie skazania za przestępstwo

    popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o pełnej  

    zdolności do czynności prawnych i o korzystanie z pełni praw publicznych.

 

5. Wskaźnik  zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim w październiku  2015 r. wynosił więcej niż 6%.

 

6.  Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w zamkniętych kopertach na adres: Powiatowy Urząd Pracy ul. Przemysłowa 1, 87-700 Aleksandrów Kujawski lub osobiście w sekretariacie Urzędu pokój nr  23  z dopiskiem „Oferta pracy nr DO.I.110.23.2015 na wolne stanowisko pracy – Specjalista ds. rejestracji  do dnia  04.12.2015 r. do godz. 12:00”.

 

7. Informacje dodatkowe:

 • kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie drugiego etapu konkursu;
 • lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.pup-aleksandrowkujawski.pl oraz na tablicy informacyjnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim; 
 • aplikacje, które wpłyną do  Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane;
 • odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone;
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 54 2826300.

 

 

Aleksandrów Kujawski, dnia 24.11.2015 r.Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim

ul. Przemysłowa 1

87-700 Aleksandrów Kujawski

Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Doradca Zawodowy - stażysta

Wymiar czasu pracy – 1 etat

Nr ogłoszenia  DO.I.110.22.2015

 

Ilość etatów – 1

 

 1. Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie: wyższe (preferowane o kierunku doradztwo zawodowe lub psychologia);
 • znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wraz z  przepisami wykonawczymi;
 • znajomość klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy;
 • umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Internet);
 • pełna zdolność do czynności prawnych;
 • niekaralność.

   

     2.  Wymagania dodatkowe:

 • samodzielność w planowaniu i organizowaniu własnej pracy;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • preferowane doświadczenie z zakresu doradztwa zawodowego indywidualnego i grupowego;
 • wysoka kultura osobista;
 • komunikatywność, odporność na stres, kreatywność.

 

     3.  Zakres zadań na stanowisku:

 •    udzielanie pomocy w formie indywidualnych i grupowych porad zawodowych oraz wsparcia w procesie podejmowania decyzji    w zakresie wyboru miejsca pracy, kierunku kształcenia lub szkolenia osobom bezrobotnym i poszukującym pracy;
 •    określenie predyspozycji psychofizycznych wskazanych przy wyborze zawodu i stanowisku pracy;
 •    popularyzacja usług w zakresie doradztwa wśród klientów urzędu;
 •    stała współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi;
 •    tworzenie, realizacja i monitorowanie Indywidualnych Planów Działania.

 

4. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;
 • życiorys zawodowy (CV);
 • oryginał kwestionariusza osobowego (zgodnie z załączonym wzorem);
 • kserokopie dyplomów lub świadectw potwierdzających wykształcenie;
 • oświadczenia  (zgodnie z załączonym wzorem);

a) o zapoznaniu się z aktualnym regulaminem naboru,

b) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji,

c) o braku prawomocnego orzeczenia w przedmiocie skazania za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystanie z pełni praw publicznych.

 

 

5. Wskaźnik  zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim we wrześniu 2015 r. wynosił więcej niż 6%.

 

6.  Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w zamkniętych kopertach na adres: Powiatowy Urząd Pracy ul. Przemysłowa 1, 87-700 Aleksandrów Kujawski lub osobiście w sekretariacie Urzędu pokój nr  23  z dopiskiem „Oferta pracy nr DO.I.110.22.2015 na wolne stanowisko pracy – doradca zawodowy - stażysta” do dnia 19.10. 2015 r. do godz. 15:30.

 

7. Informacje dodatkowe:

 • kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie drugiego etapu konkursu;
 • lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.pup-aleksandrowkujawski.pl oraz na tablicy informacyjnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim; 
 • aplikacje, które wpłyną do  Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane;
 • odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone;
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 54 2826300.

 

 

Aleksandrów Kujawski, dnia 06.10.2015 r.

                                                                                                                             Dyrektor

                                                                                                                Powiatowego Urzędu Pracy

                                                                                                                w Aleksandrowie Kujawskim

                                                                                                                mgr inż. Marzena Żbikowska

 

 

 


 

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim

ul. Przemysłowa 1

87-700 Aleksandrów Kujawski

Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Kierownika Działu Usług Rynku Pracy

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Nr ogłoszenia  DO.I.110.20.2015

 

 

1. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe;
 • co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym minimum 3 lata stażu na kierowniczym stanowisku;
 • znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wraz z  przepisami wykonawczymi;
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego;
 • pełna zdolność do czynności prawnych;
 • obywatelstwo polskie;
 • niekaralność.

 

2. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość realizowanych przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy oraz  obowiązujących standardów rynku pracy;
 • samodzielność w planowaniu i organizowaniu własnej pracy;
 • umiejętność zarządzania personelem;
 • wysoka kultura osobista;
 • komunikatywność, odporność na stres, kreatywność.

 

3. Zakres zadań na stanowisku:

Kierowanie pracą w Dziale Usług Rynku Pracy oraz organizacja, nadzór i kontrola wykonywanych zadań pozostających w jego właściwości.

 

4. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;
 • życiorys zawodowy (CV);
 • oryginał kwestionariusza osobowego (zgodnie z załączonym wzorem);
 • kserokopie dyplomów lub świadectw potwierdzających wykształcenie;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy zawodowej;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
 • oświadczenia  (zgodnie z załączonym wzorem);

a) o zapoznaniu się z aktualnym regulaminem naboru,

b) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji,

c) o braku prawomocnego orzeczenia w przedmiocie skazania za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystanie z pełni praw publicznych.

 

5. Wskaźnik  zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim w lipcu 2015 r. wynosił więcej niż 6%.

 

6.  Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w zamkniętych kopertach na adres: Powiatowy Urząd Pracy ul. Przemysłowa 1, 87-700 Aleksandrów Kujawski lub osobiście w sekretariacie Urzędu pokój nr  23  z dopiskiem „Oferta pracy nr DO.I.110.20.2015 na wolne stanowisko pracy – Kierownik Działu Usług Rynku Pracy do dnia  07.09. 2015 r. do godziny 15:30”.

 

7. Informacje dodatkowe:

 • kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie o terminie drugiego etapu konkursu;
 • lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.pup-aleksandrowkujawski.pl oraz na tablicy informacyjnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim; 
 • aplikacje, które wpłyną do  Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane;
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 54 2826300.

 

Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności i zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na w/w stanowisku od lekarza medycy pracy.

 

 

Aleksandrów Kujawski, dnia 27.08.2015 r.Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim

ul. Przemysłowa 1

87-700 Aleksandrów Kujawski

Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Referenta

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Nr ogłoszenia  DO.I.110.19.2015

 

Ilość etatów – 1

 

 1. Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie: policealne;
 • co najmniej 3 letni staż pracy w administracji publicznej;
 • znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wraz
  z  przepisami wykonawczymi;
 • umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Internet);
 • pełna zdolność do czynności prawnych;
 • obywatelstwo polskie;
 • niekaralność.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 • samodzielność w planowaniu i organizowaniu własnej pracy;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • komunikatywność, odporność na stres, kreatywność.

 

 1. Zakres zadań na stanowisku:
 •    praca biurowa wykonywana w siedzibie Urzędu;
 •    stały kontakt z klientem zewnętrznym.

  

4. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;
 • życiorys zawodowy (CV);
 • oryginał kwestionariusza osobowego (zgodnie z załączonym wzorem);
 • kserokopie dyplomów lub świadectw potwierdzających wykształcenie;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy zawodowej;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
 • oświadczenia  (zgodnie z załączonym wzorem);

a) o zapoznaniu się z aktualnym regulaminem naboru,

b) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji,

c) o braku prawomocnego orzeczenia w przedmiocie skazania za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystanie z pełni praw publicznych.

 

5. Wskaźnik  zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Aleksandrowie Kujawskim w lipcu 2015 r. wynosił więcej niż 6%.

 

6.  Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w zamkniętych kopertach na adres: Powiatowy Urząd Pracy ul. Przemysłowa 1, 87-700 Aleksandrów Kujawski lub osobiście
w sekretariacie Urzędu pokój nr  23  z dopiskiem „Oferta pracy nr DO.I.110.19.2015 na wolne stanowisko pracy – referenta do dnia  17.08. 2015 r.”.  

 

7. Informacje dodatkowe:

 • kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie drugiego etapu konkursu;
 • lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie opublikowana
  w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.pup-aleksandrowkujawski.pl oraz na tablicy informacyjnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim; 
 • aplikacje, które wpłyną do  Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane;
 • odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone;
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 54 2826300.

 

 

Aleksandrów Kujawski, dnia 05.08.2015 r.


 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim

ul. Przemysłowa 1

87-700 Aleksandrów Kujawski

Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

POŚREDNIK PRACY - STAŻYSTA

Nr ogłoszenia  DO.I.110.1.2015

 

Ilość etatów – 1

1. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe;
 • znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wraz  z  przepisami wykonawczymi;
 • znajomość klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy;
 • umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Internet);
 • pełna zdolność do czynności prawnych;
 • niekaralność.

2. Wymagania dodatkowe:

 • samodzielność w planowaniu i organizowaniu własnej pracy;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • komunikatywność, odporność na stres, kreatywność.

 

3. Zakres zadań na stanowisku:

 •    obsługa klientów (bezrobotnych, poszukujących pracy);
 •    inicjowanie i organizowanie kontaktów osób bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami;
 •    promocja usług oferowanych przez PUP;
 •    wydawanie skierowań do pracy;
 •    dokonywanie odpowiednich zapisów w kartach rejestracyjnych i komputerowej bazie danych;
 •    stała współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi;
 •    tworzenie, realizacja i monitorowanie Indywidualnych Planów Działania.

 

4. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;
 • życiorys zawodowy (CV);
 • oryginał kwestionariusza osobowego (zgodnie z załączonym wzorem);
 • kserokopie dyplomów lub świadectw potwierdzających wykształcenie;
 • oświadczenia  (zgodnie z załączonym wzorem);

a) o zapoznaniu się z aktualnym regulaminem naboru,

b) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji,

c) o braku prawomocnego orzeczenia w przedmiocie skazania za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystanie z pełni praw publicznych.

 

5. Wskaźnik  zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim w lutym 2015 r. wynosił więcej niż 6%.

 

6.  Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w zamkniętych kopertach na adres: Powiatowy Urząd Pracy ul. Przemysłowa 1, 87-700 Aleksandrów Kujawski lub osobiście w sekretariacie Urzędu pokój nr  23  z dopiskiem „Oferta pracy nr DO.I.110.1.2015 na wolne stanowisko pracy - pośrednik pracy - stażysta” do dnia 07.04. 2015 r. do godz. 10:00.

 

7. Informacje dodatkowe:

 • kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie drugiego etapu konkursu;
 • lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.pup-aleksandrowkujawski.pl oraz na tablicy informacyjnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim; 
 • aplikacje, które wpłyną do  Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane;
 • odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone;
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 54 2826300.

 

 

Aleksandrów Kujawski, dnia 27.03.2015 r.Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim

ul. Przemysłowa 1

87-700 Aleksandrów Kujawski

Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy                                                                                                                 

STARSZEGO  REFERENTA

Nr ogłoszenia  DO.I.110.5.2014

 

Ilość etatów – 1

 

 1. Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie: wyższe;
 • znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wraz z  przepisami wykonawczymi;
 • znajomość klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy;
 • umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Internet);
 • pełna zdolność do czynności prawnych;
 • niekaralność;
 • staż pracy w publicznych służbach zatrudnienia: 3 lata.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 • samodzielność w planowaniu i organizowaniu własnej pracy;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • komunikatywność, odporność na stres, kreatywność;

 

 1. Zakres zadań na stanowisku:
 •    obsługa klientów (bezrobotnych, poszukujących pracy);
 •    wydawanie zaświadczeń;
 •    wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie statusu osoby bezrobotnej i poszukującej pracy, oraz w sprawie świadczeń przysługujących z tytułu bezrobocia;
 •    dokonywanie odpowiednich zapisów w kartach rejestracyjnych i komputerowej bazie danych;
 •    stała współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi;

 

4. Wymagane dokumenty:

a) o zapoznaniu się z aktualnym regulaminem naboru,

b) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji,

c) o braku prawomocnego orzeczenia w przedmiocie skazania za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystanie z pełni praw publicznych.

 

5. Wskaźnik  zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim w maju 2014 r. wynosił więcej niż 6%.

 

6.  Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w zamkniętych kopertach na adres: Powiatowy Urząd Pracy ul. Przemysłowa 1, 87-700 Aleksandrów Kujawski lub osobiście w sekretariacie Urzędu pokój nr  23  z dopiskiem „Oferta pracy nr DO.I.110.5.2014 na wolne stanowisko pracy – starszy referent” do dnia 28.07. 2014 r. do godz. 15:00.

 

7. Informacje dodatkowe:

 • kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie drugiego etapu konkursu;
 • lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.pup-aleksandrowkujawski.pl oraz na tablicy informacyjnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim; 
 • aplikacje, które wpłyną do  Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane;
 • odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone;
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 54 2826300.

 

Aleksandrów Kujawski, dnia 16.07.2014 r.

 

 

Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy

w Aleksandrowie Kujawskim

                                                                                                          Klaudia Chudzio
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim

ul. Przemysłowa 1

87-700 Aleksandrów Kujawski

Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy POŚREDNIK PRACY - STAŻYSTA

Nr ogłoszenia  DO.I.110.3.2014

 

Ilość etatów – 1

 

 1. Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie: wyższe;
 • znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wraz z  przepisami wykonawczymi;
 • znajomość klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy;
 • umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Internet);
 • pełna zdolność do czynności prawnych;
 • niekaralność.

 

     2. Wymagania dodatkowe:

 • samodzielność w planowaniu i organizowaniu własnej pracy;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • komunikatywność, odporność na stres, kreatywność;
 • staż w pracy wymagającej kontaktów z ludźmi minimum 6 m-cy;
 • znajomość języka obcego.

 

     3. Zakres zadań na stanowisku:

 •    obsługa klientów (bezrobotnych, poszukujących pracy);
 •    inicjowanie i organizowanie kontaktów osób bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami;
 •    promocja usług oferowanych przez PUP;
 •    wydawanie skierowań do pracy;
 •    dokonywanie odpowiednich zapisów w kartach rejestracyjnych i komputerowej bazie danych;
 •    stała współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi;
 •    tworzenie, realizacja i monitorowanie Indywidualnych Planów Działania,

 

     4. Wymagane dokumenty:

            a) o zapoznaniu się z aktualnym regulaminem naboru,

            b) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji,

            c) o braku prawomocnego orzeczenia w przedmiocie skazania za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne       przestępstwo skarbowe oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystanie z pełni praw publicznych.

 

5. Wskaźnik  zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim w maju 2014 r. wynosił więcej niż 6%.

 

6.  Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w zamkniętych kopertach na adres: Powiatowy Urząd Pracy ul. Przemysłowa 1, 87-700 Aleksandrów Kujawski lub osobiście w sekretariacie Urzędu pokój nr  23  z dopiskiem „Oferta pracy nr DO.I.110.3.2014 na wolne stanowisko pracy - pośrednik pracy - stażysta” do dnia 30.06. 2014 r. do godz. 10:00.

 

7. Informacje dodatkowe:

 • kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie drugiego etapu konkursu;
 • lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.pup-aleksandrowkujawski.pl oraz na tablicy informacyjnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim; 
 • aplikacje, które wpłyną do  Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane;
 • odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone;
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 54 2826300.

 

 

Aleksandrów Kujawski, dnia 17.06.2014 r.

 

 

 

                                                                                                              Dyrektor

                                                                                                  Powiatowego Urzędu Pracy

                                                                                                  w Aleksandrowie Kujawskim

                                                                                                         Klaudia Chudzio


 

 

 

 

 

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim

 

ul. Przemysłowa 1

 

87-700 Aleksandrów Kujawski

 

Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy SPECJALISTA DS. ROZOWJU ZAWODOWEGO - STAŻYSTA

 

Nr ogłoszenia  DO.I.110.4.2014

 

 

 

Ilość etatów – 1

 

 

 

 1. Wymagania niezbędne:

 

 • wykształcenie: wyższe;
 • znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wraz z  przepisami wykonawczymi;
 • umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Internet);
 • pełna zdolność do czynności prawnych;
 • niekaralność.

 

     2.  Wymagania dodatkowe:

 • samodzielność w planowaniu i organizowaniu własnej pracy;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • komunikatywność, odporność na stres, kreatywność;

 

     3. Zakres zadań na stanowisku:

 •    upowszechnianie informacji o usługach szkoleniowych;
 •    diagnozowanie potrzeb szkoleniowych;
 •    organizowanie szkoleń indywidualnych i grupowych;
 •    organizowanie przygotowania zawodowego dorosłych;
 •    monitoring przebiegu organizowanych szkoleń;

 

     4. Wymagane dokumenty:

 

 

a) o zapoznaniu się z aktualnym regulaminem naboru,

 

b) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji,

 

c) o braku prawomocnego orzeczenia w przedmiocie skazania za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystanie z pełni praw publicznych.

 

 

 

5. Wskaźnik  zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim w maju 2014 r. wynosił więcej niż 6%.

 

6.  Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w zamkniętych kopertach na adres: Powiatowy Urząd Pracy ul. Przemysłowa 1, 87-700 Aleksandrów Kujawski lub osobiście w sekretariacie Urzędu pokój nr  23  z dopiskiem „Oferta pracy nr DO.I.110.4.2014 na wolne stanowisko pracy – specjalista ds. rozwoju zawodowego - stażysta” do dnia 30.06. 2014 r. do godz. 10:00. 

 

7. Informacje dodatkowe:

 

 • kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie drugiego etapu konkursu;
 • lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie opublikowana                      w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.pup-aleksandrowkujawski.pl oraz na tablicy informacyjnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim; 
 • aplikacje, które wpłyną do  Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane;
 • odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone;
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 54 2826300.

 

 

 

 

 

Aleksandrów Kujawski, dnia 18.06.2014 r.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                Dyrektor

 

                                                                                                     Powiatowego Urzędu Pracy

 

                                                                                                     w Aleksandrowie Kujawskim

 

                                                                                                             Klaudia Chudzio


 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 września 2013 11:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 37289
12 grudnia 2017 10:07 (Arkadiusz Kotrych) - Zmiana treści zakładki.
15 listopada 2017 11:18 (Arkadiusz Kotrych) - Zmiana treści zakładki.
02 marca 2017 15:14 (Arkadiusz Kotrych) - Zmiana treści zakładki.