Wolne stanowiska

OGŁOSZENIE   Nr 1/ 2020

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Przemysłowa 1, 87-700 Aleksandrów Kujawski ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Dziale Finansowo-Księgowym

na stanowisku  Księgowy

 1.       Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na w/w stanowisku:

1)      wykształcenie: średnie ekonomiczne

2)      doświadczenie zawodowe: minimum 5 lat stażu pracy w księgowości,

3)      nieposzlakowana opinia,

4)      nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5)      posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

6)      posiada obywatelstwo polskie, obywatelstwo UE lub obywatelstwo innych państw, które na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.       Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzony jest nabór:

1)      doświadczenie w księgowaniu i rozliczaniu projektów  unijnych;

2)      znajomość przepisów prawnych z zakresu:

- ustawa o finansach publicznych;

- ustawa o rachunkowości;

- ustawy kodeks postępowania administracyjnego;

- ustawy o pracownikach samorządowych;

- ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

3)      umiejętność samodzielnej organizacji pracy na stanowisku w zakresie powierzonych zadań,

4)      umiejętność pracy w zespole, odporność na stres,  komunikatywność, kreatywność, wysoka kultura osobista,

5)      biegła znajomość komputera i urządzeń biurowych,

6)      spełnienie pozostałych wymagań określonych w ustawie o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 ze zm).

 

3.       Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzony jest nabór:

1)      dekretacja i ewidencjonowanie operacji gospodarczych w zakresie dochodów i wydatków programów POWER i RPO,

2)      wprowadzanie i księgowanie dokumentów projektowych w programie Syriusz,

3)      uzgadnianie obrotów i sald syntetycznych i analitycznych,

4)      przygotowanie wniosków beneficjenta o płatność w ramach programu POWER i RPO oraz bieżąca współpraca w tym zakresie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu,

5)      archiwizowanie dokumentów księgowych PUP.

 

4.       Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1)      praca na pełen etat – 40 godzin tygodniowo,

2)      płaca zasadnicza 2.600 zł.,

3)       umowa o pracę na czas określony (okres odbywania służby przygotowawczej dla osób, które po raz pierwszy podejmują pracę na stanowisku urzędniczym),

4)      wynagrodzenie płatne do dnia 26 każdego miesiąca.

 

5.       Procentowy wskaźnik zatrudnienia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił powyżej 6%.  

6.       Zasady współzależności służbowej.

Bezpośredni przełożony – Kierownik Działu Finansowo-Księgowego

7.       Wymagane dokumenty:

1)      list motywacyjny oraz CV podpisane własnoręcznie przez kandydata,

2)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie  własnoręcznie podpisane przez kandydata,

kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

3)      kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie,

4)      kserokopia dokumentów poświadczających staż pracy,

5)      oświadczenia, podpisane własnoręcznie przez kandydata o:

oświadczenie kandydata

a)      posiadaniu obywatelstwa polskiego,

b)      posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

c)       nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)      stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,

e)      wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji oraz o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych,

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

8.       Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu (p. 23 I piętro) lub przesłać na adres   Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Przemysłowa 1, 87-700 Aleksandrów Kujawski w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko   Księgowy " - w terminie do dnia 14 sierpnia 2020 r. do godz.: 14:00.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczana w BIP-ie na stronie:
bip.pup-aleksandrowkujawski.pl oraz na tablicy ogłoszeń Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim (I piętro Urzędu). 

 

9.       Klauzula informacyjna:

1)      Administratorem Danych Osobowych Pana/Pani jest Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Przemysłowa 1, Tel. Kontaktowy 54 282 46 96, e- mail  toal@praca.gov.pl

2)      Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD) e-mail iod@pup-aleksandrowkujawski.pl

3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, na podstawie art.6 ust.1 pkt a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4)      Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

5)      Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia rekrutacji (nie dłużej jednak niż 3 miesiące – jeśli Pani/Pana dane ujęte zostaną w protokole z naboru). 

6)      W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie - jeśli do przetwarzania doszło na podstawie zgody.

7)      Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8)      Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO),  gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących  Pana/Pani  narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. „RODO”.

9)      Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku nie podania danych udział w postępowaniu rekrutacyjnym nie będzie możliwy.

10)   Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji.

 

10.    Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 2016.05.04), oświadczam, iż zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych  stanowiącą załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych   przeze   mnie   danych   osobowych   dla   potrzeb   rekrutacji   na   stanowisko Księgowego w Dziale Finansowo – Księgowym  przez   Administratora danych osobowych Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim.

 

Aleksandrów Kujawski, 03 sierpnia 2020 r.

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 września 2013 11:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 40983
05 sierpnia 2020 08:12 (Arkadiusz Kotrych) - Zmiana treści zakładki.
05 sierpnia 2020 08:11 (Arkadiusz Kotrych) - Zmiana treści zakładki.
05 sierpnia 2020 08:10 (Arkadiusz Kotrych) - Zmiana treści zakładki.